×
Kedves Ügyfelünk!
Tájékoztatjuk, hogy telefonos ügyfélszolgálatunk átmenetileg, műszaki hiba miatt korlátozottan elérhető.
Ügyfélszolgálatunkat az ugyfelszolgalat@europrofil.hu email címen tudja nyitvatartási időben elérni a hiba elhárítás alatt.

Elnézését kérjük az esetleges kellemetlenségért!
Ok

Általános szerződési feltételek
(hatályos: 2021.09.16-ig)

 

 

1.1. Jelen Általános Egységes Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) az Euro-Profil Kft. (székhelye: 1173 Budapest, Határhalom u 4; adószáma: 13936570-2-42), mint Euro-Profil Kft., eladó, vagy szolgáltató (a továbbiakban: Euro-Profil) által nyújtott valamennyi termékértékesítésre, bérleti jogviszonyra és szolgáltatására vonatkozik.

1.2. Jelen ÁSZF alkalmazásában a Megrendelő az Euro-Profillal szerződéses jogviszonyt létrehozó természetes személy, jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság, egyéni vállalkozó, egyéni cég vagy más személy.

1.3. Jelen ÁSZF-től történő bármely eltérés csak az Euro-Profil és a Megrendelő által aláírt és jóváhagyott írásos formában érvényes, a módosítás a számlán, vagy az azt helyettesítő bizonylaton nem lehetséges.

1.4. Jelen ÁSZF az Euro-Profil által kiadott ajánlatokkal, rendelés-visszaigazolásokkal, számlákkal és minden egyéb kapcsolódó dokumentummal összhangban értelmezendő, és a felek egyéb megállapodása hiányában jelen ÁSZF rendelkezései az irányadóak. A Felek jogviszonyában az egyedi szerződések (Teljeskörű Üzemeltetési, Rövidtávú Bérleti, Adásvételi, Szoftver támogatási) az elsődlegesek, ezt követően az ASZF rendelkezései az irányadóak, ha az egyes rendelkezések között bármilyen ellentmondás lenne.

2. Ajánlatok és megrendelések, egyedi szerződés

2.1. Az Euro-Profil által tett bármilyen ajánlat, ideértve a katalógusban, egyéb nyomtatványokban, a www.europrofil.hu honlapon szereplő ajánlatot is, csak az ajánlatban, vagy az ahhoz csatolt egyéb kiegészítésben megjelölt időpontig és feltételekkel érvényes.

2.2. A felek között a Szerződés mindkét fél által történő aláírással tekinthető létrejöttnek. A megrendelő a Szerződés aláírásával a jelen ÁSZF rendelkezéseit is elfogadja. A Felek közötti jogviszonyra a Megrendelő általános szerződési feltétele nem irányadó.

3. Árak, fizetési feltételek

3.1. A számlázás a Szerződésben megjelölt ár alapján történik. Az Euro-Profil fenntartja magának a jogot, hogy a Megrendelővel kötött hosszabb távú (pl. negyedéves, vagy az azt meghaladó hatályú) ármegállapodást a KSH által közzétett hivatalos szolgáltatásokra vonatkozó, éves infláció; a beszerzési ár; a devizaárfolyamok; egyéb járulékos költségek változása esetén egyoldalúan írásban módosítsa. Amennyiben az Euro-Profil, a fentiek szerint, árait módosítja, az esetben az új árak életbe lépését megelőzően legalább 8 nappal erről írásban értesíteni köteles a Megrendelőt. Az új árak életbe lépéséről szóló értesítésig leadott megrendeléseket az Euro-Profil a régi árak szerint teljesíti. Euro-Proful Kft. jogosult minden 8 éves kort meghaladó, több mint 12 hónapja szerződésbe kötött berendezés esetén, az avulásra való tekintettel naptári évente (első alkalom 2017.január 1.) az éves áremelésen felül, további 2 %-kal növelni a berendezés TÜSZ díját.

3.2. A termék ellenértéke, a szolgáltatás díja, a bérleti díj kiegyenlítése a Szerződésben meghatározottak szerinti gyakorisággal kiállított - számla alapján - átutalással történik a számlán feltüntetett fizetési határidőn belül. A Szerződésben meghatározott díjak nettó díjak, azok a mindenkori ÁFA összegét nem tartalmazzák.

3.3. Szerzõdõ Felek megállapodnak, hogy késedelmes fizetés esetén a Megrendelõ késedelmi kamatot köteles fizetni. A késedelmi kamat mértéke a Ptk. 6:155.§ (1) bekezdése szerint a késedelemmel érintett naptári félév első napján érvényes jegybanki alapkamat nyolc százalékponttal növelt értéke. Euro-Profil részére. A fizetési feltételek be nem tartása esetén az Euro-Profil jogosult előzetes írásos értesítés után, a további szállításokat, szolgáltatásokat szüneteltetni, azokat leállítani, vagy azt a továbbiakban csak készpénzfizetés vagy más megfelelő biztosíték ellenében, követeléseinek behajtása mellett teljesíteni, továbbá választása szerint jogosult a Szerződést azonnali hatállyal, rendkívüli felmondással felmondani. Az Euro-Profil jogosult továbbá azokat a kintlévőségeit, melyek behajtását kockázatosnak tekinti, vagy saját hatáskörében nem megvalósíthatónak ítél meg harmadik fél számára behajtásra átadni, vagy eladni.

3.4. Abban az esetben, ha a Megrendelő ellen a felek közötti jogviszony hatálya alatt bármikor jogerős csőd-, vagy felszámolási eljárás indul, vagy a Megrendelő ilyen eljárásokat kezdeményez maga ellen, az Euro-Profil jogosult a további szállításokat, szolgáltatásokat leállítani. Jogosult továbbá csak készpénzfizetés ellenében teljesíteni, és egyidejűleg a vételár kiegyenlítését követelni, vagy ennek hiányában minden kártérítési kötelezettség nélkül azonnali hatállyal, rendkívüli felmondással felmondani a Szerződést.

4. Szállítási feltételek

4.1. Az Euro-Profil írásbeli kötelezettségvállalás hiányában nem szavatolja, hogy az áru, berendezés bármely a Megrendelő által elérni kívánt speciális célra alkalmas.

4.2. is maior, mint például háborús események, természeti katasztrófa, sztrájk, üzemzavar, hatósági intézkedések, foglalás, vágányzár, beszállítók okozta termeléskiesés bekövetkezése esetén az Euro-Profil mentesül a Szerződés teljesítése és a Szerződés szerinti határidők betartása alól. Az Euro-Profil a vis maior eseményről köteles a Megrendelőt a lehető leghamarabb írásban értesíteni. Ha a vis maior a 120 napot meghaladja, és emiatt az Euro-Profil a Szerződés teljesítésére nem képes, bármelyik fél jogosult a Szerződést azonnali hatályú felmondással felmondani.

4.3. Fuvarozás, kárveszélyviselés, csomagolás

4.3.1. A megrendelt termék, berendezés leszállítását, a felek ettől eltérő megállapodása hiányában az Euro-Profil végzi saját eszközeivel vagy megbízott fuvarozó útján, a Felek által előre egyeztetett időpontban. Az Euro-Profil a szállítás költségét a Szerződésben rögzíti.

4.3.2. A Megrendelő köteles a leszállított áru, termék, berendezés (a továbbiakban együtt: termék) átvételére. Amennyiben a Megrendelő ezeket nem veszi át a szállítás időpontjában, az esetben az Euro-Profil jogosult a megrendelt árut harmadik személy számára értékesíteni, a Megrendelő pedig köteles a megrendelt áru ellenértékét alapul véve 20% meghiúsulási kötbért fizetni az Euro-Profilnak. Abban az esetben, ha a megrendelt árut harmadik személy részére, az áru speciális jellege miatt nem lehet értékesíteni a Megrendelő köteles az áru teljes vételárát az Euro-Profilnak megfizetni.

4.3.3. Amennyiben a terméket az Euro-Profil szállítja ki a Megrendelő részére, az esetben a kárveszélyviselés a Megrendelő telephelyén, vagy az általa meghatározott átadási helyen a termék átadásával száll át a Megrendelőre. A termék rakodása mindenkor annak a félnek a veszélyére történik, aki, vagy akinek a megbízásából a fuvarozó a termék rakodását végzi. Amennyiben a terméket a Megrendelő szállítja, az esetben a kárveszély a terméknek a Megrendelő fuvareszközére történő felrakásával száll át, amennyiben a felrakást az Euro-Profil végzi. Abban az esetben, ha az Ügyfél, vagy annak megbízottja rakja fel a terméket a fuvareszközre, akkor a kárveszély a terméknek a Megrendelő részére történő átadásával száll át, az Euro-Profil telephelyén.

4.3.4. Az Euro-Profil a terméket biztonságos szállításra alkalmas csomagolásban adja át a Megrendelőnek, kivéve a már előinstallált, vagy üzembe helyezett berendezéseket.

 4.3.5. A szállítólevélnek kötelezően tartalmaznia kell: a Megrendelő teljes nevét, a termék típusát, darabszámát, esetleges azonosító számot is, továbbá az átvétel dátumát, és helyszínét, az átvevő személy nevét, bélyegzőlenyomatot és aláírást. A szállítólevelet olvashatóan kell kitölteni.

4.3.6. A Megrendelő az Euro-Profil tulajdonában lévő termékek állagmegóvása érdekében a tőle telhető legnagyobb gondossággal köteles eljárni. Amennyiben a Megrendelő az Euro-Profil tulajdonában bizonyíthatóan kárt okoz, akkor az okozott kárért a polgári jog általános feltételei szerint felelősséggel tartozik.

4.4. A feladatai elvégzéséhez az Euro-Profil alvállalkozót vehet igénybe.

4.5. Az Euro-Profil a szállítás pontos időpontjáról a Megrendelőt legalább 2 munkanappal előbb értesíti. A kiszállítás helyén a megrendelőnek kell gondoskodni a berendezésnek megfelelő elektromos csatlakozási, és igény szerint az informatikai hálózati csatlakozásról. Az Üzembe helyezés időpontját felek a szállítást megelőzően egyeztetik. Továbbá Megrendelőnek gondoskodnia kell a szükséges személyi és tárgyi feltételek meglétéről - így pl. rendszergazdai jogosultságokkal rendelkező szakember jelenlétéről vagy operatív közreműködéséről, valamint a készülék átvételére jogosult személy jelenlétéről. Amennyiben a kiszállítás vagy az üzembe helyezéshez szükséges feltételek bármelyike nem teljesül a Szolgáltató jogosult a felmerült többletköltséget a Megrendelőnek kiszámlázni.

4.6. Az Euro-Profil vállalja, hogy a készülék üzembe helyezésekor, a Megrendelő által megjelölt és kiválasztott személyek részére a gép kezeléséről és használatáról egyszeri alkalommal díjmentesen oktatást tart. A Szolgáltató a szakszerűtlen kezelés miatt bekövetkező meghibásodásokért nem vállal felelősséget.

5. Tulajdonjog fenntartása

5.1. Halasztott fizetés, továbbá bérleti jogviszony esetén az adott termékre vonatkozó nyitott számla teljes kiegyenlítéséig, továbbá a bérleti jogviszony teljes tartama alatt az Euro-Profil az általa leszállított, de még ki nem fizetett termékre, a bérelt berendezésre tulajdonjogát fenntartja. 60 napnál hosszabb fizetési késedelem esetén az Euro-Profil jogosult a termék, bérelt berendezés elszállítására.

5.2. A tulajdonjog fenntartására tekintettel a Megrendelő nem jogosult a terméket értékesíteni, azt megterhelni, bármilyen egyéb formában elidegeníteni, azzal bármilyen formában rendelkezni.

5.3. A tulajdonjog fenntartással érintett termék, berendezés harmadik személy által történt lefoglalása, illetve végrehajtási- vagy felszámolási eljárás alá vonása esetén a Megrendelő köteles az Euro-Profil tulajdonjogát bejelenteni és erről Euro-Profilt haladéktalanul értesíteni. Tulajdonjog fenntartás esetén az áru harmadik személynek történő – engedély nélküli – eladásakor az ebből az értékesítésből eredő követeléseket a Megrendelő köteles az Euro-Profilnak engedményezni. A Megrendelő köteles az engedményezés tényéről szerződéses Ügyfelét értesíteni.

6. Szavatosság és felelősség

6.1. A Megrendelő köteles valamennyi termékkel kapcsolatos hatályos érvényes jogszabályt, törvényt, szabályzatot és szabványt betartani. A Megrendelő köteles kielégítő információk, szakértő útján, meggyőződni és bizonyítani, hogy az általa kívánt eredmény az adott körülmények között az adott berendezéssel, termékkel elérhető-e. Ennek hiányában a Megrendelő az Euro-Profil felé a termék felhasználhatóságával kapcsolatban kifogással, kártérítési igénnyel nem élhet.

6.2. A Megrendelő a termék átvételét követően haladéktalanul köteles ellenőrizni annak minőségét és mennyiségét. Mennyiségi eltérést a Megrendelő köteles az átvételkor jelezni. Az Euro-Profil később jelzett mennyiségi eltérést nem tud elfogadni. Minőségbeli hibás teljesítés esetén a Megrendelő köteles kifogását az Euro-Profillal az észlelést követő 3 (három) munkanapon belül írásban közölni és egyúttal lehetőséget biztosítani az Euro-Profilnak arra, hogy az Euro-Profil, vagy az erre a feladatra közösen felkért szakértői szerv a kérdéses terméket, berendezést megvizsgálhassa.

6.3. Fuvarozó igénybevétele esetén a fuvarozás során esetlegesen elszenvedett károk miatt a Megrendelőnek a fuvarozóval szemben kell igényét érvényesítenie, amennyiben a termék elszállítását a felek megállapodása alapján a Megrendelő végeztette.

6.4. A Megrendelő köteles gondoskodni az elektronikus adatainak megfelelő és rendszeres archiválásáról. Az Euro-Profil kifejezetten kizárja bármilyen adatvesztésből eredő kár vonatkozásában a felelősségét, továbbá minden olyan közvetett vagy következményi kárért, ideértve az elmaradt hasznot is, mely előre nem volt látható.

6.5. A Megrendelő kötelezettséget vállal arra, hogy az Euro-Profil termékeit, berendezéseit kizárólag a hatályos jogszabályok által megengedett formában és célra használja, így különösen nem használja azokat olyan célra, mellyel jogszabályt, vagy másnak a jogát vagy jogos érdekét sértené. Megrendelő teljes felelősséggel tartozik a jelen pont megszegéséből adódó valamennyi kárért.

6.6. Az Euro-Profil nem vállal felelősséget a gép, berendezés, meghibásodásából eredő sérülésért, károsodásért és anyagveszteségért - kivéve, ha az bizonyítottan az Euro-Profil mulasztásának következtében történt -, illetve bármilyen ok miatt bekövetkező üzleti vagy kereskedelmi veszteségért, valamint az adattárolók esetleges adatvesztéséért. Az Euro-Profil felelősségét a Megrendelőnek kell bizonyítania. Azon károkért, amelyek üzemzavar következtében vagy a készülékek szervizelésének késleltetett igénybevétele miatt keletkeznek, Euro-Profil felelősséget nem vállal. Amennyiben a felelősség korlátozása a polgári jog általános szabályai szerint nem lehetséges, úgy az okozott károkért az Euro-Profil a polgári jogi szabályok szerinti felelősséggel tartozik.

7. A Szerződés hatálya, megszűnése

7.1. A Szerződés annak mindkét fél általi aláírásával lép hatályba, és a Szerződésben rögzített határozott vagy határozatlan időre szól.

7.2. A Szerződést a Felek a másik fél súlyos szerződésszegése esetén jogosultak azonnali hatályú rendkívüli felmondással felmondani. A rendkívüli felmondást indokolni kell, és azt írásban, tértivevényes küldeményként kell a másik fél részére megküldeni.

7.3. A határozott időre szóló Szerződést – a jelen ÁSZF-ben meghatározott eseteken kívül – a Felek nem jogosultak rendes felmondással felmondani. A határozatlan időre szóló Szerződést bármelyik fél jogosult indoklás nélküli rendes felmondással, a felmondás napjával kezdődően, 90 napos felmondási idővel felmondani. A felmondást mindenkor írásban, tértivevényes levélként kell a másik fél részére megküldeni.

7.4. A Szerződéstől elállni, vagy azt a Szerződésben, illetve a jelen ÁSZF-ben meghatározottakon kívül megszüntetni kizárólag a Felek közös megegyezésével lehetséges.

7.5. Bármelyik fél jogosult a Szerződést azonnali hatályú rendkívüli felmondással felmondani abban az esetben, ha a másik fél ellen jogerősen felszámolási eljárást rendeltek el, csődeljárás alapján fizetési moratóriumot kapott, vagy végelszámolásának megindítását közzétették.

8. Felhasználási jog, szellemi termékek

8.1. A terméken, berendezésen futó szoftver az Euro-Profil, vagy olyan harmadik személy szellemi terméke, melyen az Euro-Profil felhasználói joggal rendelkezik, és azon az Euro-Profilnak vagy e harmadik személynek van szerzői joga. Az Euro-Profil és az Megrendelő külön szoftverhasználati megállapodást fogad el a szoftver használata vonatkozásában, mely felhasználói jog engedésére az Euro-Profil jogosultsággal rendelkezik.

8.2. Az Euro-Profil a termék, berendezés tulajdonba adásával, vagy használatba adásával a használat tartamára engedélyez a szoftveren nem kizárólagos, át nem ruházható felhasználói jogot az Megrendelőnek a külön megkötendő felhasználói szerződés rendelkezései értelmében az alap szoftver és az applikációs szoftver vonatkozásában. A felhasználói jog ellenértékét a Szerződés tartalmazza. A termék, berendezés Megrendelő birtokából történő kikerülésével a felhasználói jog automatikusan megszűnik.

9. Vegyes rendelkezések

9.1. A jelen ÁSZF-ből, továbbá a Szerződésből eredő minden jogvita eldöntésére, amennyiben azok tárgyalás útján nem rendezhetők, az ötmillió forint perértéket meg nem haladó ügyekben Felek a Fővárosi Bíróság kizárólagos illetékességét kötik ki.

9.2. Jelen ÁSZF magyar nyelven készült. Bármely idegen nyelvre történő fordítás esetén a magyar nyelvű változat az irányadó. A fentiekben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv és a mindenkor hatályos magyar anyagi jogi jogszabályok rendelkezései az irányadóak, a kollíziós jog alkalmazásának kizárásával.

9.3. A felek között csak a levélben, vagy telefax, illetve elektronikus levelezés körében történt nyilatkozattétel érvényes. Az írásbeli nyilatkozatokat a Szerződésben meghatározott kapcsolattartói címre kell elküldeni. A felek az egymással közlendő nyilatkozatokat a Szerződésben írt székhelyük címére írt levélben közlik. A felek felelősséget vállalnak arra, hogy a jelen szerződésben szabályozott kézbesítési címen biztosítják a küldemények átvételét. Amennyiben a tértivevényes postai küldemény „nem kereste”, „címzett ismeretlen”, „elköltözött” vagy „átvételt megtagadta” jelzéssel érkezik vissza, a felek a küldemény tartalmát a postára adást követő 5. munkanapon közöltnek tekintik.

9.4. A Szerződés módosítása – ideértve a szerződéssel kapcsolatos jogok és kötelezettségek átruházását – csak írásban, a Felek cégszerű aláírásával érvényes, és a szerződéssel kapcsolatos jognyilatkozatokat a felek csak írásban tehetik meg érvényesen. A Megrendelő hozzájárul, hogy az Euro-Profil harmadik fél részére jogait, kötelességeit Megrendelő írásos értesítése mellett átruházza.

9.5. A Megrendelő hozzájárul ahhoz, hogy személyes adatait az Euro-Profil nyilvántartásában a szerződéses kötelezettségek teljesítése, illetve behajtása érdekében kezelje. A Megrendelő hozzájárul ahhoz is, hogy késedelme esetén az Euro-Profil az adatokat követeléskezelő cégnek átadja, majd az adatokat e cég tovább kezelje a Megrendelő fennálló tartozásának behajtása érdekében.

9.6. Az Euro-Profil jogosult a jelen ÁSZF-et egyoldalúan bármikor módosítani. Az Euro-Profil köteles a módosított változatot postai vagy elektronikus úton a Megrendelő részére kiküldeni, vagy honlapján nyilvánosságra hozni, és erről a Megrendelőt írásban értesíteni. Amennyiben a Megrendelő az értesítéstől számított 15 napon belül írásban nem nyilatkozik, a szerződésre a 16. naptól kezdődően az új feltételek irányadóak. Amennyiben a Megrendelő a módosított ÁSZF-et nem fogadja el és erről a 15 napon belül nyilatkozik, a Felek tárgyalnak a módosításról további 15 napon belül. Ennek eredménytelensége esetén bármelyik fél jogosult a Szerződést azonnali hatállyal felmondani.

9.7. Mindkét fél vállalja, hogy a Szerződés teljesítése során a legmagasabb szakmai és etikai normák szerint jár el.

9.8. Felek a Szerződés teljesítése során a másik féllel kapcsolatban tudomására jutott minden adatot, információt, tényt üzleti titokként kezelnek és harmadik személy, vagy a nyilvánosság részére - jogszabályi adatszolgáltatási kötelezettség kivételével - a másik fél előzetes írásbeli engedélye nélkül nem teszik hozzáférhetővé. Ez a titoktartási kötelezettség a feleket jelen jogviszony bármely okból történő megszűnését követően is terheli időbeli korlátozás nélkül. Felek e kötelezettségeik megszegéséért a polgári jog általános szabályai szerint felelnek.

9.9. Amennyiben jelen ÁSZF valamely rendelkezése érvénytelen, vagy érvénytelenné válna, abban az esetben az a jelen ÁSZF további rendelkezéseinek érvényességét, hatályát nem érinti.

9.10 Jelen ÁSZF elfogadásával kijelentem, hogy az Euro-Profil Kft adatkezelési tájékoztatóját  megismertem és elfogadtam.