×
Kedves Ügyfelünk!
Tájékoztatjuk, hogy telefonos ügyfélszolgálatunk átmenetileg, műszaki hiba miatt korlátozottan elérhető.
Ügyfélszolgálatunkat az ugyfelszolgalat@europrofil.hu email címen tudja nyitvatartási időben elérni a hiba elhárítás alatt.

Elnézését kérjük az esetleges kellemetlenségért!
Ok

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

(hatályos: 2021.09.16-tól)

ÉRTELMEZŐ RENDELKEZÉSEK

A jelen ÁSZF-ben szereplő kifejezések - abc sorrendbe állítva - az alábbi tartalommal bírnak.

Adásvételi szerződés

Szerződés, amelyben az Euro-Profil Termékeket értékesít az Ügyfél részére.

„Ajánlat”

Az Euro-Profil által, az Ügyfél megkeresésére vagy személyes megbeszélés alapján adott ajánlata (vagy visszaigazolása), adott Termék vagy Szolgáltatás igénybevételére.

„Alkatrész”

A berendezés vagy termék működését biztosító részelem.

ÁSZF

A jelen Általános Szerződési Feltételek, időről-időre módosított, az Euro-Profil Kft. honlapján közzétett állapota.

Bérleti szerződés”

Szerződés, amelyben az Euro-Profil Termékeket ad bérbe az Ügyfél részére.

„Ellenérték”

A Megrendelésben vagy Szerződésben megjelölt ellenérték, eladási ár, valamint bérleti, üzemeltetési, szolgáltatási, szoftverhasználati és egyéb díjak.

Euro-Profil

A jelen ÁSZF-ben meghatározott Szolgáltatást és/vagy Termék értékesítést nyújtó fél az Euro-Profil Rendszerház Kft. (székhelye: 1173 Budapest, Határhalom u 4., adószáma: 13936570-2-42) függetlenül attól, hogy Szállítóként, Eladóként, Vállalkozóként, Szolgáltatóként, Bérbeadóként van a Szerződésben meghatározva.

 

„Fél vagy Felek”

 

Megrendelő (vagy Ügyfél, Megbízó) és az Euro-Profil, mint Felek együttesen.

„Kellék”

A berendezés előírt működéséhez szükséges, az ügyfél által cserélhető anyag, mint például, a festék toner, papír.

Késedelmi kamat

A késedelmi kamat mértéke a Ptk. 6:155. § (1) bekezdése szerint a késedelemmel érintett naptári félév első napján érvényes jegybanki alapkamat nyolc százalékponttal növelt értéke.

Megrendelés vagy Egyedi Megrendelés

A Megrendelő által, a jelen ÁSZF szerint elküldött és az Euro-Profil által visszaigazolt eseti megrendelés, amely a Felek közötti szerződéses jogviszonyt keletkezteti.

Megrendelő

Az Egyedi Megrendelést kitöltő, az Euro-Profil által nyilvántartásba vett gazdasági társaság, akinek az Euro-Profil terméket értékesít, szolgáltatást nyújt és amely a Felek közötti Szerződést keletkezteti.

Ptk.

A Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvéről szóló 2013. évi V. törvény.

Reakció idő”

Az az idő, amikor az Ügyfél hivatalos bejelentésétől számítva, a hiba elhárítása érdekében az EuroProfilnak távolról (a hiba jellegétől függően számítógépen vagy telefonon keresztül) meg kell kezdenie, vagy a helyszínen meg kell jelennie.

„SLA”

Szerviz Szolgáltatási Szintek, amelyek meghatározzák a hiba elhárításának szerződéses határidejét.

Szállítólevél

Az Egyedi Megrendelésnek megfelelően az Ügyfél részére átadott Euro-Profil által aláírt dokumentum, amely tartalmazza az átadott Termékek mennyiségét, megnevezését, az átadás-átvételi időpontot, és minden alapfeltételt, amely a Felek közötti Szerződést megalapítja.

Szerződés v. Egyedi szerződés

Adásvételi szerződés, Bérleti szerződés, Vállalkozási szerződés, Üzemeltetési szerződés (TÜSZ) Üzemeltetési szerződés (TÜSZ) nyomdagépre, Szolgáltatási szerződés típusok, függetlenül attól, hogy Szerződésként vagy Egyedi szerződésként szerepel a dokumentumokban. A Szerződés része a Melléklet is.

Szoftver

Mint alkalmazás, mely az Euro-Profil, vagy olyan harmadik személy szellemi terméke, melyen az Euro-Profil felhasználói joggal rendelkezik.

„Szolgáltatás”

Az Euro-Profil által végzett szolgáltatások közül az Egyedi Megrendelésben szereplő visszaigazolt szolgáltatás, amelyet az Euro-Profil teljesíteni tartozik az Ügyfél felé, akár önállóan, akár a Termék átadásához/szállításhoz köthetően.

„Termék”

Az Euro-Profil mindenkori terméklistájában szereplő termékei közül a visszaigazolt Egyedi Megrendelésben szereplő, a Szerződés tárgyát képező termék, amelyet az Euro-Profil szolgáltatni tartozik, az Euro-Profil által Szerződésben vállalt műszaki termék, berendezés, áru, amit az Euro-Profil szállít az Ügyfél felé, függetlenül attól, hogy az Egyedi szerződésben esetleg termékként, berendezésként vagy más névvel van meghatározva és függetlenül attól, hogy a Termék szállítása mellett illetve Termékre vonatkozóan az Euro-Profil egyéb Szolgáltatás teljesítését is vállal(hat)ja a Megrendelő felé, mely szolgáltatások jellemzően: Vállalkozási szerződés, Üzemeltetési szerződés (TÜSZ) Üzemeltetési szerződés (TÜSZ) nyomdagépre, Szolgáltatási szerződés, Bérleti szerződés.

„Tulajdonjog fenntartás”

Az Euro-Profil adásvételi szerződések esetében a vételár kiegyenlítéséig fenntartja a terméken a tulajdonjogát.

ÜgyfélvagySzerződő fél

Az Euro-Profillal szerződéses jogviszonyt létrehozó természetes személy, jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság, egyéni vállalkozó, egyéni cég vagy más személy, aki felé az Euro-Profil teljesítést vállal, függetlenül attól, hogy Megrendelőként, Megbízóként, Vevőként, Bérlőként vagy más módon van a Szerződésben meghatározva.

„Üzemeltetési szerződés”

Szerződés, amelyben az Euro-Profil a Termék karbantartásával és üzemeltetésével illetve kellékanyagokkal történő ellátásával kapcsolatos feladatokat lát el. Az Euro-Profil teljeskörű üzemeltetési szerződést egyéb (Adásvételi, Bérleti szerződés) mellett is köthet az Ügyféllel.

„Vállalkozási szerződés”

Szerződés, amelyben az Euro-Profil vállalkozási tevékenységet végez a Megrendelő részére.

„Visszaigazolás”

A Megrendelő Egyedi Megrendelésének az Euro-Profil általi visszaigazolása, amelynek alapján a Felek közötti Szerződés keletkezik, amelyben megjelölésre kerülnek a lényeges feltételek, mint pl. a termék, szolgáltatás megjelölése, darabszám, ellenérték, fizetési feltételek, szállítási határidő.

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

1.Az ÁSZF hatálya

Ezen Általános Szállítási Feltételek (mellékleteivel együtt a továbbiakban: „ÁSZF”) tartalmazza mindazokat a rendelkezéseket, amelyeket az Euro-Profil Kft. határozott meg az általa Magyarországon forgalmazott termékek (a továbbiakban: „Termékek”) adásvételére, bérletére és üzemeltetésére, továbbá az általa Termékekkel kapcsolatban nyújtott szolgáltatásokra (a továbbiakban: „Szolgáltatás”) vonatkozóan. Az ÁSZF I. számú melléklete tartalmazza a szolgáltatások listaárait.

Előzőeknek megfelelően az Euro-Profil által bármely Termék vagy Szolgáltatás vonatkozásában kötött, az alábbiakban felsorolt minden egyedi szerződés (a továbbiakban: „Szerződés”) a jelen ÁSZF hatálya alá tartozik. Az ÁSZF hatálya csak abban az esetben nem terjed ki bármely, az Euro-Profil által kötött, fentiek szerinti Szerződésre, amennyiben az Euro-Profil egyedi Szerződésben kifejezetten beleegyezik abba, hogy az adott Szerződésre az ÁSZF egyes rendelkezései vagy a teljes ÁSZF nem alkalmazandóak.

Bármely Szerződő Fél (meghatározását lásd alább) által saját üzletmenete körében alkalmazott általános szerződési feltételek alkalmazását az Euro-Profillal létrejövő jogviszonyaiban az Euro-Profil önmagával szemben ezennel általános jelleggel kizárja. Az előzőektől eltérően sor kerülhet a Szerződő Fél általános szerződési feltételének alkalmazására, amennyiben az Euro-Profil kifejezetten így állapodik meg, erre azonban semmilyen körülmények között nem köteles. A jelen ÁSZF vonatkozásában Szerződő Fél: minden harmadik személy, aki vagy amely az Euro-Profiltól bármely Termék vagy Szolgáltatás vonatkozásában az Euro-Profillal Szerződést kíván kötni vagy Szerződést köt.

2.A Szerződő Fél nyilatkozatai vállalkozói minőségével kapcsolatban

A Szerződő Fél kijelenti, szavatolja és tudomásul veszi az alábbiakat:

 1. az Euro-Profillal létrejövő jogviszonyában szakmája, önálló foglalkozása, vagy üzleti tevékenysége körében jár el, és a Ptk. 8:1 § (1) bekezdés 4. pontja szerint vállalkozónak minősül;
 2. tudomásul veszi, hogy az Euro-Profil nem volt köteles külön vizsgálatot folytatni, és ilyen vizsgálatot nem folytatott a Szerződő Fél vállalkozói minőségével kapcsolatban a Szerződés megkötése kapcsán, e tekintetben kizárólag a Szerződő Fél előzőek szerinti nyilatkozatára hagyatkozott;
 3. tudomásul veszi, hogy az Euro-Profillal kötött Szerződése a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet értelmében nem minősül fogyasztói szerződésnek;
 4. amennyiben a vállalkozói minőségével kapcsolatban az Euro-Profilt megtévesztette, minden ebből eredő, az Euro-Profilnál felmerült kárt köteles megtéríteni.

3.A Szerződő Fél nyilatkozatai az ÁSZF-fel kapcsolatban

A Szerződő Fél kijelenti az alábbiakat:

 1. az Euro-Profillal történő szerződéskötés előtt az ÁSZF az Euro-Profil honlapján számára hozzáférhető volt, és a szerződéskötés időpontjában is hozzáférhető; előzőek alapján az ÁSZF tartalmát lehetősége volt megismerni. Az ÁSZF rendelkezéseit megismerte és értelmezte. Az ÁSZF teljes tartalmát magára, és az Euro-Profillal létrejövő jogviszonyára kötelezőnek fogadja el;
 2. az ÁSZF mindenkor hatályos verziója elérhető számára a http://www.europrofil.hu weboldalon;
 3. az ÁSZF kizárólagos (vagy az 1. pont utolsó bekezdése szerinti részleges) alkalmazását az Euro-Profillal létrejött jogviszonyában a szerződéskötéssel kifejezetten elfogadja;
 4. az ÁSZF nem tartalmaz olyan rendelkezéseket, amelyek a vonatkozó jogszabályoktól, a szokásos szerződési gyakorlattól lényegesen eltérnek;
 5. amennyiben alkalmazandó: kifejezetten kijelenti, hogy az ÁSZF nem tartalmaz a Felek között kialakult korábbi szerződéses gyakorlattól eltérő rendelkezéseket, illetve amennyiben ilyen rendelkezést tartalmazna, erről a szerződéskötést megelőzően tájékoztatást kapott, és e feltételeket elfogadta;
 6. az ÁSZF-et a teljes körű megismerés után azt nem tartja tisztességtelennek, mert az a megkötött Szerződésből eredő jogait és kötelezettségeit a jóhiszeműség és tisztesség követelményének megsértése nélkül rögzíti, és nem hozza őt egyoldalúan, illetve indokolatlanul hátrányos helyzetbe.

I.A SZERZŐDÉS LÉTREJÖTTE ÉS TARTALMA

1.Szerződéskötés menete

 1. A Szerződő Fél a Terméke(ke)t/Szolgáltatás(oka)t a jelen ÁSZF szerinti írásbeli (azaz postai úton, e-mailen, telefonon, személyesen vagy faxon elküldött) ajánlatkéréssel (a továbbiakban: „Megrendelés”) rendelheti meg az Euro-Profiltól.

A Megrendelésnek minimálisan a következő adatokat kell tartalmaznia:

Az Euro-Profil által adott ajánlat csak a Visszaigazolásban (vagy az ahhoz csatolt egyéb kiegészítésben) megjelölt időpontig és feltételekkel érvényes, azzal, hogy az Euro-Profil ajánlatát nem lehet kiterjesztőleg értelmezni. Amennyiben az Euro-Profil nem a Megrendelésben meghatározott tartalommal igazolja vissza a Megrendelést, úgy erről a Visszaigazolásban rendelkezik. A Visszaigazolás ebben az esetben tartalmazza, hogy az Euro-Profil milyen feltételekkel vállalja a Megrendelés teljesítését.

 1. Visszaigazolás előtt az Euro-Profil a Megrendelést saját céljaira nyilvántartásba veszi. Az Euro-Profil a nyilvántartásba vétel során a Szerződő Féltől üzletmenetére és fizetőképességére vonatkozó információt és/vagy okiratot kérhet, így különösen, de nem kizárólag az alábbiakat: cégiratok, anyavállalatra vonatkozó információk, nagykereskedelmi engedély.
 2. Amennyiben a Visszaigazolásban meghatározott ajánlati kötöttség időtartamán belül a Szerződő Fél az Euro-Profil Visszaigazolásban foglalt ajánlatát írásban teljes egészében elfogadja, úgy a Visszaigazolás tartalma szerint Szerződés jön létre a felek között azon a napon, amelyen az Euro-Profil a Szerződő Félnek a Visszaigazolásban foglalt ajánlatra vonatkozó (a Ptk. 6:66 § szerinti) elfogadó nyilatkozatát az ÁSZF szerinti írásbeli formában kézhez veszi. Az Euro-Profil kizárja Szerződés létrejöttét arra az esetre, ha a Szerződő Fél a Visszaigazolásban foglaltaktól bármilyen tekintetben eltérő feltételt tartalmazó elfogadó nyilatkozatot tesz. Az ilyen nyilatkozat minden esetben új ajánlatnak minősül, melynek alapján Szerződés kizárólag akkor jön létre, ha az Euro-Profil kifejezetten, írásban hozzájárul az új ajánlatban foglalt feltételekkel a Szerződés létrejöttéhez.
 3. A fenti 1.1-1.4 pont szerint - tehát Megrendelés, Visszaigazolás és Visszaigazolás elfogadása útján - létrejött Szerződés írásbeli megállapodásnak minősül.
 4. Amennyiben a Visszaigazolás elküldése után, az ajánlati kötöttség tartama alatt a Szerződő Fél ellen kényszertörlési, vagy csőd-, felszámolási, vagy végelszámolási eljárás indul, vagy egyébként olyan körülmények merülnek fel, amelyek miatt ésszerűen feltételezhető, hogy a Szerződő Fél a létrejövő Szerződés alapján fizetési kötelezettségeinek nem, vagy határidőben nem tudna eleget tenni, az Euro-Profil mentesül az ajánlati kötöttségétől, és jogosult a Szerződés megkötését, vagy teljesítését megtagadni. Amennyiben az Euro-Profil a szerződéskötés megtagadása mellett dönt, erről a Szerződő Felet haladéktalanul, írásban tájékoztatja.
 5. Amennyiben a Visszaigazolás elküldése után, az ajánlati kötöttség tartama alatt az Euro-Profil érdekkörében olyan ok merül fel, amelynek folytán az Euro-Profil a Szerződés megkötése esetén kötelezettségeit nem, vagy nem szerződésszerűen tudná teljesíteni, vagy a szerződéskötésből – vagy teljesítésből kára származna, az Euro-Profil mentesül az ajánlati kötöttségétől, és jogosult a Szerződés megkötését megtagadni. Amennyiben az Euro-Profil a szerződéskötés megtagadása mellett dönt, erről a Szerződő Felet haladéktalanul, írásban tájékoztatja. Az Euro-Profil nem kötelezhető kártérítésre a Szerződő Féllel szemben.
 6. A jelen ÁSZF alapján történő szerződéskötési eljárásra nem alkalmazandók a Ptk-nak az elektronikus úton történő szerződéskötésre vonatkozó szabályai, a Ptk. 6:85 § rendelkezésének megfelelően. A felek elektronikus/digitális aláírással aláírt szerződése nem minősül elektonikus szerződésnek.
 7. Az Euro-Profil a Megrendelés és Visszaigazolás alapján készíti el és a Szerződő Fél részére juttatja el a részletesen kidolgozott szerződéstervezetet. Erre azonban nem köteles. A Szerződés a felek között akkor és abban az időpontban jön létre, amikor a Szerződő Fél által az Euro-Profil részére (cégszerűen) aláírva visszajuttatott dokumentumot az Euro-Profil másodjára vagy utolsóként aláírja. Az Euro-Profil az általa cégszerűen aláírt dokumentum egy példányát a Szerződő Fél részére postán megküldi. Felek rögzítik, ha ennek technikai feltételei fennállnak, és ezt felek vállalják, úgy digitális aláírás útján is aláírható a Szerződés.

2.A Szerződés tartalma és teljessége

A jelen ÁSZF - mindenkor hatályos formájában és tartalommal - és a felek között létrejött Szerződés, azok minden mellékletével és módosításával, együttesen képezik a felek között az adott Termék(ek) vagy Szolgáltatás(ok) tekintetében létrejött teljes megállapodást és a Szerződés létrejöttével a felek közötti minden korábbi tárgybani megállapodás, levelezés, vissza nem igazolt megrendelés vagy el nem fogadott ajánlat hatályát veszti. A Szerződő Félnek a szerződéskötési eljárás során közvetlenül megküldött vagy a honlapon közzétett dokumentumok, leírások, adatok nem válnak a Szerződés részévé, kivéve a Szerződés kifejezett rendelkezése folytán.

Az adott üzletágban a hasonló jellegű szerződések alanyai által széles körben ismert és rendszeresen alkalmazott szokások, továbbá, amennyiben alkalmazandó, a felek által korábbi üzleti kapcsolatukban elért megegyezések és alkalmazott üzleti gyakorlat nem válnak a Szerződés részévé.

Amennyiben a felek Szerződését képező dokumentumok között bármely tartalmi ellentmondás merülne fel, úgy az egyedi Szerződés rendelkezései élveznek elsőbbséget az ÁSZF-ben foglaltakkal szemben. Az egyedi Szerződésben nem szabályozott kérdések tekintetében az ÁSZF-ben foglalt rendelkezések az irányadók.

A félreértések elkerülése érdekében az Euro-Profil felhívja a lehetséges Szerződő Felek figyelmét, hogy bármely katalógus, egyéb nyomtatvány, dokumentum, Termékekre vagy Szolgáltatásokra vonatkozó ismertetők, leírások, amely bármely fél részére közvetlenül megküldésre, vagy a www.europrofil.hu honlapon közzétételre került vagy kerül, kizárólag akkor minősül szerződéskötésre vonatkozó ajánlatnak, ha az erre vonatkozó kötelezettségvállalást az illető dokumentum vagy a közzététel tartalmazza.

II.AZ ÜGYFÉL JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI

 1. Az Ügyfél kötelezettséget vállal arra, hogy az Euro-Profil Termékeit kizárólag a hatályos jogszabályok által megengedett formában és célra használja, így különösen nem használja azokat olyan célra, mellyel jogszabályt, vagy másnak a jogát vagy jogos érdekét sértené. Az Ügyfél teljes felelősséggel tartozik a jelen pont megszegéséből adódó valamennyi kárért. Az Ügyfél a birtokában levő, az Euro-Profil tulajdonában lévő Termék(ek) állagmegóvása érdekében a tőle telhető legnagyobb gondossággal köteles eljárni. Amennyiben az Ügyfél az Euro-Profil tulajdonában bizonyíthatóan kárt okoz, akkor az okozott kárért a polgári jog általános feltételei szerint felelősséggel tartozik.
 2. Ügyfél a Terméke(ke)t még az adott ingatlanon belül is csak saját felelősségére helyezheti át, illetve saját felelősségére helyezheti el helyiségeiben, erre vonatkozóan az Euro-Profilt az áthelyezést követő 3 napon belül írásban tájékoztatni kell. Ügyfél kötelessége a Termék elhelyezésére szolgáló helyiség- gyártó által előírt - elhelyezési körülményeit biztosítani. A Terméknek a telepítési helyétől eltérő ingatlanba történő szállítása pedig kizárólag az Euro-Profil előzetes hozzájárulásával történhet meg. Ügyfél nem jogosult a Terméket más társaságnak vagy természetes személynek albérletbe vagy egyéb módon birtokba vagy használatba adni. Ügyfél a saját tulajdonú Terméke vagy az Euro-Profiltól bérelt Termék esetén - kivéve, ha felek előzetesen másképp állapodnak meg - nem jogosult Termékek karbantartását, szervizelését kívülálló harmadik személlyel végeztetni.
 3. Az Euro-Profil nem vállal felelősséget a Termék meghibásodásából eredő sérülésért, károsodásért és anyagveszteségért - kivéve, ha az a termékben bizonyítottan már a teljesítéskor megvolt, illetve az Euro-Profil nem vállal felelősséget bármilyen ok miatt bekövetkező üzleti vagy kereskedelmi veszteségért, valamint az adattárolók esetleges adatvesztéséért. Az Euro-Profil felelősségét az Ügyfélnek kell bizonyítania. Azon károkért, amelyek üzemzavar következtében vagy a Termékek szervizelésének késleltetett igénybevétele miatt keletkeznek, Euro-Profil felelősséget nem vállal. Amennyiben a felelősség korlátozása a polgári jog általános szabályai szerint nem lehetséges, úgy az okozott károkért az Euro-Profil a polgári jogi szabályok szerinti felelősséggel tartozik.
 4. Ügyfél köteles a Termék(ek) vételárát és/vagy a Szolgáltatás(ok) ellenértékét a fizetési feltételekről szóló V. fejezet szerint, átutalással kiegyenlíteni az Euro-Profil bankszámlaszámára.

III.AZ EURO-PROFIL JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI

 1. Amennyiben bármely számla kiegyenlítése során az Ügyfél 30 napot meghaladó fizetési késedelembe esik, a következő Megrendelés teljesítését - előzetes felszólítást követően – az Euro-Profil megtagadhatja, vagy pénzügyi fedezet előzetes biztosítását igényelheti.
 2. A Termék(ek) vagy a Szolgáltatás(ok) egyedi megrendelése, vagy új ügyféllel kötött adásvételi szerződés esetén az Euro-Profil díjbekérőhöz (előre fizetéshez) vagy előleg megfizetéséhez is kötheti a megrendelés, és/vagy a szerződés teljesítését.
 3. Az Euro-Profil minden esetben a rendelkezésre álló Termékek mennyiségének, és Megrendelés ütemezésének, és a folyamatban levő egyéb megrendelések teljesítésének figyelembevételével dönt az Megrendelések teljes vagy részleges elfogadásáról vagy elutasításáról. Az Euro-Profil döntésével kapcsolatban a Megrendelő vele szemben semmilyen igényt nem támaszthat.
 4. Minőségi kifogás esetén az Euro-Profil mentesül a felelősség alól, ha a minőségi hiba a Megrendelő vagy megbízottja által történt nem megfelelő szállításból vagy tárolásból, használatból ered.
 5. Amennyiben a Termék üres, használhatatlan toner, vagy bármilyen más olyan termék, amit az Euro-Profil cserél és ennek következtében visszavesz, úgy ezt az Euro-Profil csak akkora mennyiségben/darabszámban veszi vissza, amely darabszámban az Euro-Profil a cserét biztosíja. Ügyfél nem jogosult arra, hogy bármilyen nem az Euro-Profiltól származó Terméket, tonert, használt kellékanyagot az Euro-Profillal szállítassa el.
 6. Az Euro-Profil Szolgáltatásai teljesítéséhez alvállalkozót vehet igénybe.

IV.FIZETÉSI FELTÉTELEK

 1. Az Euro-Profil a jelen szerződéshez kapcsolódó szolgáltatási díjait, évente egyszer felülvizsgálja és jogosult a díjakat, a KSH által közzétett hivatalos – a szolgáltatásokra vonatkozó éves infláció mértékével – megváltoztatni. Ezen infláció szerinti árindexálás nem minősül a szerződés egyoldalú módosításának. Az Euro-Profil abban az esetben is megemelheti az üzemeltetési szolgáltatás díjait, ha a szolgáltatáshoz szükséges termék beszállítói árai, a szállítási költségek vagy egyéb lényeges költségek - mint például adó, járulék, bér - megnövekednek, de erről írásban értesítenie köteles az Ügyfelet, legalább 30 nappal a módosított díj hatályba lépése előtt. Ebben az esetben az Ügyfél jogosult ezen időszak alatt, ajánlott levélben vagy e-mailben 30 napos, a hónap végére szóló felmondással felmondani a szerződést. Amennyiben a szerződés a papírszállításra is kiterjed, az Euro-Profilnak jogában áll a papír eladási árát módosítani. Ilyen esetben legalább 30 nappal a módosított díj érvénybe lépése előtt írásban értesítenie kell az Ügyfelet. Ebben az esetben az Ügyfélnek joga van ezen időszak alatt, ajánlott levélben vagy e-mailben, a papírszállítást a 30 napos hónap végére szóló felmondással felmondani.
 2. A Szerződés szerinti Termék Ellenértékének kiegyenlítése a Szerződésben meghatározottak szerinti gyakorisággal kiállított elektronikus számla alapján átutalással történik a számlán feltüntetett fizetési határidőn belül. A Szerződésben meghatározott ellenérték nettó díj, az a mindenkori ÁFA összegét nem tartalmazzák.
 3. Az Ellenérték meghatározása munkalap alapján vagy - távdiagnosztikai rendszer alkalmazása esetén - távdiagnosztikai rendszeren keresztül, illetve az Ügyfél telefonos, vagy elektronikus bediktálása szerint történik. Ügyfél elfogadja a távdiagnosztikai rendszer alkalmazását. A számláló állás közlése esetén ügyfél a számláló állását a hónap utolsó munkanapjáig küldi el az Euro-Profilnak. Ha a távdiagnosztikai rendszer elromlik és/vagy az Ügyfél a számlálóállás közlését elmulasztja, az Euro-Profil a berendezés által másolt mennyiséget tapasztalati alapon becsléssel állapítja meg. Ha utólag kiderül, hogy a becslés eltúlzott volt, az Euro-Profil a kiszámlázott és a ténylegesen másolt példányszám a különbözetét a következő havi számlában módosítja ill. beszámítja. Továbbá, ha az Ügyfél a számlálóállást nem jelenti be 30 napon belül, akkor az Euro-Profil jogosult az Ügyfélhez kimenni és ellenőrizni és leolvasni a számláló állását, ez esetben a kiszállási díjat az Euro Profil jogosult kiszámlázni. Amennyiben az Euro-Profil a számlálóállást nem tudja leolvasni, értve ezalatt azt az esetet is, ha a számlálóállás a becslést követően sem olvasható, úgy az Euro-Profil korltázozhatja a szolgáltatást.
 4. Szerződő Felek megállapodnak, hogy késedelmes fizetés esetén az Ügyfél Késedelmi kamatot köteles fizetni a Ptk. 6:155. § (1) bekezdése alapján. Továbbá az Euro-Profil igényt tarthat a 2016. évi IX. törvény alapján behajtási költségátalány megfizetésére. Az Ellenérték teljesítésére vonatkozó fizetési feltételek be nem tartása esetén az Euro-Profil jogosult előzetes írásos értesítés után, a további szállításokat, szolgáltatásokat szüneteltetni, azokat leállítani, vagy a szolgáltatásokat a továbbiakban csak készpénzfizetés vagy más megfelelő biztosíték ellenében, követeléseinek behajtása mellett teljesíteni, továbbá választása szerint jogosult a Szerződést azonnali hatállyal, rendkívüli felmondással felmondani. Az Euro-Profil jogosult követeléseinek behajtásával arra jogosultat megbízni vagy a követelést engedményezni. Az Ügyfél késedelmes fizetése esetén az Euro Profil jogosult a 2016. évi IX. törvény alapján behajtási jutalék érvényesítésére is.
 5. Abban az esetben, ha az Ügyfél ellen a Felek közötti jogviszony hatálya alatt bármikor csőd-, végelszámolás-, törvényességi felügyeleti- eljárás vagy felszámolási eljárás indul, vagy az Ügyfél ilyen eljárásokat kezdeményez maga ellen, az Euro-Profil jogosult a Szerződés azonnali hatályú felmondására vagy attól érdekmúlás bizonyítása nélkül elállhat. Az Euro-Profil választhatja azt is, hogy ilyen esetben csak készpénzfizetés ellenében szolgáltasson, és egyidejűleg a vételár kiegyenlítését követelje. Az Euro-Profil kártérítési felelőssége ezen esetekben kizárt.
 6. Az Ellenérték megfizetése akkor számít teljesítettnek, amikor az ellenérték az Euro-Profil bankszámláján jóváírásra kerül.
 7. Az Ügyfél nem jogosult más szerződésből vagy jogviszonyból vele szemben az Euro-Profilnak a fennálló fizetési kötelezettségeit a jelen ÁSZF alapján teljesített szolgáltatásból/ szállításból eredő követeléseibe beszámítani.

V.SZELLEMI ALKOTÁSOK

 1. Az Ügyfél nem jogosult az Euro-Profil védjegyeit, egyéb megjelöléseit semmilyen formában felhasználni.
 2. Az Euro-Profil és az Ügyfél külön szoftverhasználati megállapodást fogad el a Szoftver használata vonatkozásában, mely felhasználói jog engedésére az Euro-Profil jogosultsággal rendelkezik.

VI.ÜZLETI TITOK, ADATVÉDELEM

 1. A Felek kötelesek az együttműködésük során tudomásukra jutott minden, a másik félre vonatkozó olyan információt – így különösen, de nem kizárólag, a másik fél üzleti tevékenységére, árpolitikájára, szervezetére, működésére, pénzügyi adataira, termékeire, áraira vonatkozó információkat – bizalmasan, üzleti titokként kezelni. Felek a Szerződés teljesítése során a másik féllel kapcsolatban tudomására jutott minden adatot, információt, tényt üzleti titokként kezelnek és harmadik személy, vagy a nyilvánosság részére - jogszabályi adatszolgáltatási kötelezettség kivételével - a másik fél előzetes írásbeli engedélye nélkül nem teszik hozzáférhetővé. Ez a titoktartási kötelezettség a feleket jelen jogviszony bármely okból történő megszűnését követően is terheli időbeli korlátozás nélkül. Felek e kötelezettségeik megszegéséért a polgári jog általános szabályai szerint felelnek.
 2. Az Ügyfél az Euro-Profil Adatkezelési Tájékoztatóját Szerződéskötés esetén elfogadja. A mindenkori adatkezelési tájékoztató a www.europrofil.hu/adatkezelesi-tajekoztato oldalon érhető el.
 3. Az Ügyfél hozzájárul ahhoz is, hogy fizetési késedelme esetén az Euro-Profil az adatokat követeléskezelő cégnek átadja, majd az adatokat e cég tovább kezelje az Ügyfél fennálló tartozásának behajtása érdekében. Az adatkezeléssel kapcsolatos tájékoztatást, beleértve az adatok továbbítását, illetve annak megjelölését az Euro-Profil adatkezelési szabályzata tartalmazza, amely a honlapon megtalálható. Amennyiben az Adatkezelési Tájékoztató tartalmával, értelmezésével, az abban foglaltak alkalmazásával kapcsolatban kérdés merülne fel, úgy kérjük, vegye fel a kapcsolatot az adatvedelem@europrofil.hu elektronikus címre küldött levelével.

VII.AZ ÁSZF MÓDOSÍTÁSA, MEGSZÜNTETÉS, VIS MAIOR

 1. Az ÁSZF bármilyen módosítása vagy kiegészítése kizárólag az Euro-Profil által történhet. Az Euro-Profil jogosult a jelen ÁSZF-et egyoldalúan bármikor módosítani. Felek rögzítik, hogy a jelen pontban foglaltak értelemszerűen csak olyan szerződésekre alkalmazhatóak, amelyek teljesítése folyamatban van. Az Euro-Profil a módosított ÁSZF-et a www.europrofil.hu honlapján hozza nyilvánosságra („Értesítés”) és a módosítás tényéről a módosított részek feltüntetésével az Ügyfelet írásban tájékoztatja (e-mailben, postai úton szállítólevélen, vagy a havi számlalevélen). Amennyiben az Ügyfél az Értesítés átvételétől számított 15 napon belül írásban nem nyilatkozik a módosítással kapcsolatosan a 16. naptól kezdődően az új ÁSZF feltételek irányadóak. Amennyiben az Ügyfél a módosított ÁSZF-et 15 napon belül észrevételezi, nem fogadja el a Felek további 15 napon belül tárgyalhatnak a szerződés módosításról. Ennek eredménytelensége esetén bármelyik fél jogosult a Szerződést írásban, azonnali hatállyal felmondani. Az Ügyfél ezen jogát jóhiszeműen köteles gyakorolni, e jogával nem élhet vissza.

 

 1. 2. Amennyiben a jogszabályi környezetben bármely olyan változás következik be, amely a jelen ÁSZF rendelkezéseit érinti, az új jogszabályoknak megfelelő rendelkezést automatikusan a jelen ÁSZF részének kell tekintetni.
 2. A Felek a közöttük létrejött Szerződést - a Szerződésbe foglaltakon és jelen ÁSZF-en kívüli esetben - csak a Felek közös megegyezésével szüntethetik meg. Abban az esetben, ha az egyedi szerződésben van egyoldalú megszüntetési jog, a felmondás ÁSZF szerinti gyakorlása szüntetheti meg a Szerződést.
 3. Vis maior, mint például háborús események, természeti katasztrófa, sztrájk, járvány, vészhelyzet kihirdetése, üzemzavar, hatósági intézkedések, foglalás, vágányzár, beszállítók okozta termeléskiesés, gyártó általi támogatásának megszűnése, a gyártó kellék- és alkatrész utánpótlásának megszűnése bekövetkezése esetén az Euro-Profil mentesül a Szerződés teljesítése és a Szerződés szerinti határidők betartása alól és a szerződésszegésért a kártérítési felelőssége kizárt. Az Euro-Profil a vis maior eseményről köteles az Ügyfelet a lehető leghamarabb írásban értesíteni. Ha a vis maior a 120 napot meghaladja, és az Euro-Profil a Szerződés teljesítésére nem képes, bármelyik fél jogosult a Szerződést azonnali hatályú felmondással felmondani, az Euro-Profil kártérítési felelőssége a szerződésszegésért kizárt.
 4. A Szerződés megszűnésekor a feleknek 15 napon belül el kell számolnia egymással.

VIII.ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS

 1. Az alábbi speciális rendelkezések azon jogviszonyra vonatkoznak, amikor az Euro-Profil Terméke(ke)t ad el, illetve Termék(ek) szállítását vállalja az Ügyfél részére.

 

 1. A Felek a Megrendelésben, a Visszaigazolásban vagy az Adásvételi Szerződésben határozzák meg a Termék(ek) átruházásának feltételeit, pld. a Termék(ek) megnevezését, típusát, mennyiségét, nettó és bruttó eladási árát, a fizetési feltételeket, dokumentációt, egyéb szükségesnek tartott feltételeket. Felek a szállítás módját és határidejét a szerződés aláírásakor vagy azt követően határozzák meg.
 2. Az Euro-Profil köteles a Termék(ek)et a vonatkozó magyar és EU-s jogszabályok rendelkezéseinek, valamint a gyártó előírásainak megfelelő jelölésekkel ellátni, és a fentiek betartásával becsomagolni. A csomagolásnak alkalmasnak kell lennie arra, hogy a Termék(ek) épségét a szállítás és tárolás időtartama alatt megóvja. A csomag(ok)on lévő jelzéseknek tisztának, olvashatónak, egyértelműnek és a szállítólevéllel azonosnak kell lennie. Az Euro-Profil a Terméke(ke)t biztonságos, szállításra alkalmas csomagolásban adja át az Ügyfélnek, kivéve a már előinstallált vagy üzembe helyezett Termék(ek)et. Az Euro-Profil részéről szerződésbeli kötelezettsége, ill. a Termék(ek) szállítása akkor tekinthetők teljesítettnek, ha a Szerződősben szereplő mennyiségű Terméke(ke)t a Megrendelésben/Szerződésben foglaltak szerint, a Szállítólevél aláírásával együtt átvette az Ügyfél. A Termék(ek) átvételével a kárveszély átszáll az Ügyfélre, aki ezen időponttól fogva minden kárért felel, beleértve a külső és harmadik személy(ek)től származó kárt is, amely lehet a Termék(ek) megrongálódása, használatra alkalmatlanná válása, megsemmisülése.
 3. Felek eltérő megállapodása hiányában a megrendelt Termék leszállítását az Euro-Profil saját eszközeivel vagy megbízott fuvarozó útján végzi. Az Euro-Profil a teljesítés helyét az Adásvételi Szerződésben rögzíti. A Termék(ek) leszállítási helye - főszabály szerint - az Ügyfél székhelye.
 4. Amennyiben a Terméke(ke)t az Euro-Profil szállítja ki az Ügyfél részére, az esetben a kárveszélyviselés a teljesítési helyen, a Termék(ek) átadásával száll át az Ügyfélre. A Termék(ek) lerakodása mindenkor annak a Félnek a veszélyére történik, aki vagy akinek a megbízásából a fuvarozó a Termék(ek) rakodását végzi. Amennyiben a Terméke(ke)t az Ügyfél szállítja, az esetben a kárveszély a Termék(ek) Ügyfélnek történő átadásával száll át, a le-felrakodást a fuvareszközre az Ügyfél végzi. Fuvarozó igénybevétele esetén a fuvarozás során esetlegesen elszenvedett károk miatt az Ügyfélnek a fuvarozóval szemben kell igényét érvényesítenie, amennyiben a Termék elszállítását a felek megállapodása alapján az Ügyfél végeztette.
 5. Az Ügyfél köteles a leszállított Termék(ek) átvételére, fel és lerakodást igénylő szállítás esetén a fuvareszközről való lerakodást az Ügyfél végzi. Amennyiben az Ügyfél a lerakodást nem végzi el vagy a Terméke(ke)t nem veszi át a szállítás időpontjában és teljesítési helyén, az Euro-Profil jogosult a megrendelt Terméke(ke)t harmadik személy részére értékesíteni. Ha a Termék(ek) értékesítésére 5 napon belül kerül sor, az Ügyfél 15 napon belül köteles a megrendelt Termék(ek) ellenértékét alapul véve, 20%-os meghiúsulási kötbért fizetni az Euro-Profilnak. Abban az esetben, ha a megrendelt Terméke(ke)t harmadik személy részére nem lehetett 5 munkanapon belül értékesíteni, az Euro-Profil követelheti, hogy az Ügyfél a Termék(ek) teljes vételárát az Euro-Profilnak fizesse meg.
 6. Az Euro-Profil a szállítás pontos időpontjáról az Ügyfelet előzetesen értesíti. A kiszállítás helyén az Ügyfélnek kell gondoskodni a Termék(ek) megfelelő elektromos csatlakozási, és igény szerint az informatikai hálózati csatlakozásáról. Amennyiben az Üzembe helyezést az Euro-Profilnak kell végeznie, annak időpontját Felek a szállítást megelőzően egyeztetik. Továbbá az Ügyfélnek gondoskodnia kell a szükséges személyi és tárgyi feltételek meglétéről - így pl. rendszergazdai jogosultságokkal rendelkező szakember jelenlétéről vagy operatív közreműködéséről, valamint a készülék(ek) átvételére jogosult személy jelenlétéről. Amennyiben a kiszállításhoz vagy az üzembe helyezéshez szükséges feltételek bármelyike nem teljesül, az Euro-Profil jogosult a felmerült többletköltséget az Ügyfélnek kiszámlázni.
 7. A Szállítólevélnek kötelezően tartalmaznia kell: az Ügyfél teljes nevét, a Termék(ek) típusát, darabszámát, esetleges azonosító számo(ka)t is, továbbá az átvétel dátumát, és helyszínét, az átvevő személy nevét, bélyegzőlenyomatot és aláírást. A Szállítólevelet olvashatóan kell kitölteni.
 8. Az Euro-Profil vállalja, hogy a Termék(ek) üzembe helyezésekor (amennyiben azt az Euro-Profil végzi el), az Ügyfél által megjelölt és kiválasztott személyek részére a Termék(ek) kezeléséről és használatáról egyszeri alkalommal, díjmentesen oktatást tart. Az Euro-Profil a szakszerűtlen kezelés miatt bekövetkező meghibásodásokért nem vállal felelősséget.
 9. Az Euro-Profil a számláját a Megrendelő által aláírt szállítólevél kiállításának napjával jogosult kibocsátani. A számlát az Euro-Profil a Termékkel együtt vagy – választása szerint- a szállítást követően küldi ki az Ügyfélnek. Az Euro-Profil a visszaigazolásban vagy szerződésben meghatározhatja azt is, hogy a szállításra csak a már kifizetett számla esetében kerül sor. A Termék az átvétel napjától a számla kiegyenlítéséig az Ügyfél felelős őrzésébe kerül. Ügyfél a Termék birtokbavételétől a teljes vételár kifizetéséig, vétkességétől függetlenül viseli a kárveszélyt. A kárveszély kiterjed a külső és a harmadik személynek felróható, és saját érdekkörben felmerülő okból, a készülék meghibásodásából, megrongálódásából, rendeltetésszerű használatra alkalmatlanná válásból, megsemmisüléséből eredő károkra is. A Terméket érő, vagy a Termék által okozott károkért, balesetért kizárólag az Ügyfél felel.
 10. Az adott Termék(ek)re vonatkozó, még nem teljesített számla teljes kiegyenlítéséig, az Euro-Profil az általa leszállított, de még ki nem fizetett Termék(ek)re a tulajdonjogát fenntartja (Tulajdonjog fenntartás). 30 napnál hosszabb fizetési késedelem esetén az Euro-Profil jogosult a Termék(ek) elszállítására. Ebben az esetben az Ügyfél köteles megtéríteni a Termék(ek) piaci értékének csökkenését, mely összeg a megrendelés időpontjában érvényes bruttó vételár 20%-a. Amennyiben az Ügyfél az átadási kötelezettségének nem tesz eleget, úgy az Euro-Profilt megilleti a Termék(ek) önhatalmú - saját maga vagy igazolt meghatalmazottja általi – birtokbavételének és elszállításának joga, amellyel kapcsolatban a felmerült összes költség az Ügyfelet terheli. A Termék(ek) Euro-Profil általi birtokbavételének valamennyi költsége az Ügyfelet terheli, ami a Termék(ek) értékének 5%-a, de minimum 30.000.-Ft.

A Tulajdonjog fenntartással érintett Termék(ek), harmadik személy által történt lefoglalása, illetve végrehajtási- vagy felszámolási eljárás alá vonása esetén az Ügyfél köteles az Euro-Profil tulajdonjogát bejelenteni, és erről az Euro-Profilt haladéktalanul értesíteni. Tulajdonjog fenntartás esetén az Termék(ek) harmadik személynek történő – engedély nélküli – eladásakor az ebből az értékesítésből eredő követeléseket az Ügyfél köteles az Euro-Profilnak engedményezni. Az Ügyfél köteles az engedményezés tényéről szerződéses Ügyfelét értesíteni. A Tulajdonjog fenntartására tekintettel az Ügyfél nem jogosult a Terméke(ke)t értékesíteni, az(oka)t megterhelni, bármilyen egyéb formában elidegeníteni, azzal bármilyen formában rendelkezni.

 1. Az Euro-Profil a Ptk. 6:159 § - 6:167 §-ában foglaltak szerint vállal szavatosságot a Termék minőségével kapcsolatosan, a jogszabályi rendelkezések alapján fennálló szavatossági jogok akkor érvényesíthetőek, ha a Termék már a teljesítéskor is hibás volt. E körülmény fennállását az Ügyfélnek kell bizonyítania. Az Euro-Profil írásbeli kötelezettségvállalása hiányában nem szavatolja, hogy a megrendelt Termék, bármely az Ügyfél által elérni kívánt speciális célra, alkalmas.
 2. Termék szállítása, vagy Termék szállítással együtt teljesítendő Szolgáltatás esetén, ha a Termék nem javítható, vagy alkatrész nem biztosítható részére és ezt az Euro-Profil gyári tájékoztatóval - ami e-mail is lehet - igazolja, a Szerződés ellehetetlenül és az Euro-Profil mentesül a teljesítés, illetve a szerződésszegés következményei alól.
 3. A Szerződés módosítása – ideértve a szerződéssel kapcsolatos jogok és kötelezettségek átruházását – csak írásban, a Felek cégszerű aláírásával érvényes, és a szerződéssel kapcsolatos jognyilatkozatokat a felek csak írásban tehetik meg érvényesen. A Megrendelő hozzájárul, hogy az Euro-Profil harmadik fél részére jogait, kötelességeit Megrendelő írásos értesítése mellett átruházza.

IX.BÉRLETI SZERZŐDÉS

 

 1. Az alábbi rendelkezések azon jogviszonyra vonatkoznak, amikor az Euro-Profil Terméke(ke)t, mint Termék(eke)t ad bérbe az Ügyfél részére. A Bérleti szerződéssel egyidejűleg az Ügyfél a Bérleti Szerződés időtartamára Teljeskörű Üzemeltetési Szerződést is köthet az Euro-Profillal.
 2. Az Euro-Profil szolgáltatása, a Szerződésben meghatározott Termék(ek) meghatározott időre történő használatba adása az Ügyfél részére. A Szerződés vagy annak Melléklete tartalmazza a Termék(ek) típusát, opcióit, gyári számát, IDNR számát.
 3. A bérleti jogviszony a Szerződés rendelkezései szerint határozott vagy határozatlan időtartamra szól. Amennyiben a határozott bérleti időtartam lejárta után az Ügyfél tovább használja a Terméke(ke)t és az Euro-Profil 15 napon belül nem jelent be írásban ellentmondást ez ellen, úgy a szerződés határozatlan időtartamúvá alakul. A határozatlan idejű bérleti szerződés írásban, 90 napos felmondási határidővel mondható fel. A felmondást eltérő megállapodás hiányában tértivevényes levéllel kell gyakorolni. A szerződésben érintett kapcsolattartók elérhetőségeit szükség szerint a szerződés függeléke tartalmazza.
 4. A Termék(ek)t az Euro-Profil szállítja az Ügyfél székhelyére vagy az Ügyfél által megjelölt helyre és ott helyezi üzembe. Az Euro-Profil a Termék(ek) üzembe helyezésekor betanítja az Ügyfél kijelölt munkavállalóit a Termék(ek) használatára. Euro-Profil a Termék(ek) üzembe helyezésekor ellenőrzi, hogy a telepítés helye megfelel-e a gyártó által megadott utasításoknak.
 5. Euro-Profil a Bérleti Szerződés hatálya alatt köteles gondoskodni a Termék(ek) folyamatos működőképes állapotáról, a kellékanyagokkal történő ellátásáról, a gyártó által előírt karbantartások elvégzéséről, az esetleges hibák saját költségen történő megjavításáról. A karbantartást, szervizelést kizárólag az Euro-Profil vagy az általa igénybevett alvállalkozója végzi. Az Euro-Profil csak akkor követelheti a javítási költségek (anyag- és munkadíj) megtérítését, ha a meghibásodást a nem rendeltetésszerű használat, a Termék(ek) előírásoktól eltérő elhelyezése, külső fizikai behatás vagy vis maior eredményezte. Amennyiben a Termék(ek) úgy hibásod(nak)ik meg, hogy az használhatatlanná válik, és az a helyszínen nem javítható, úgy az Euro-Profil köteles a javítás időtartamára cserekészüléke(ke)t biztosítani. A cserekészülék(ek)nek ugyanolyannak vagy magasabb kategóriába tartozónak kell lenni, mint a bérelt Termék(ek). Ügyfél a magasabb kategóriájú cserekészülék(ek)ért is ugyanazon az áron számított Ellenértéket fizeti, mint az általa bérelt berendezés(ek)ért.
 6. Az Euro-Profil szolgáltatásának Ellenértéke a bérleti díj, ezt a Melléklet tartalmazza. Az Ügyfél a bérleti díjat előre esedékesen köteles megfizetni. Az Euro-Profil a Termék(ek) leszállításakor és üzembehelyezésekor számlázza ki az első havi bérleti díjat. A további bérleti díjak számlázása a Szerződésben foglalt határidőkben és fizetési feltételekkel történik.
 7. Ügyfél jogosult a Terméke(ke)t a Bérleti Szerződés időtartama alatt birtokában tartani, a kezelési útmutatóban foglaltak szerint működtetni. Az Ügyfél köteles a Terméke(ke)t az általában elvárható gondossággal és körültekintéssel használni. A gyártó által előírt karbantartási és az esetleges javítási munkálatok elvégzését eltűrni és köteles a Termék(ek) meghibásodásáról az Euro-Profilt haladéktalanul értesíteni. Az Ügyfél a Terméke(ke)t és a környezetét köteles tisztán tartani, a takarításról gondoskodni. Az Ügyfél köteles az Euro-Profilt, illetve a kapcsolattartót haladéktalanul értesíteni, az Ügyfél kapcsolattartójának (e-mail címe, telefonszáma vagy személye) esetleges változásáról, amelynek elmulasztásából eredő károkért az Euro-Profil nem felel. Euro-Profil az Ügyfél munkaidejében bármikor jogosult a Termék(ek)t és annak használatát ellenőrizni.
 8. A Bérleti Szerződés időtartama alatt a Termék(ek) az Euro-Profil tulajdonát képezik, az Ügyfél a Terméke(ke)t nem tűntetheti fel saját eszközként a könyveiben. Ha az Ügyfél ellen felszámolási-, csőd- vagy végelszámolási eljárás indul köteles a felszámolót, csődgondnokot vagy végelszámolót értesíteni a Termék(ek) bérleti szerződéséről. Az Ügyfél a fenti eljárások megindításáról köteles haladéktalanul értesíteni az Euro-Profilt. Az Ügyfél törvényes képviselője köteles közölni az Euro-Profillal, hogy az Ügyfél képviseletét átvette és felmondja, vagy folytatni kívánja a Bérleti Szerződést.
 9. A határozott időre szóló Szerződést a Felek nem jogosultak rendes felmondással felmondani. Ha az Euro-Profil a határozott idejű Szerződést az Ügyfél súlyos szerződésszegése miatt rendkívüli felmondással szünteti meg, abban az esetben az Ügyfél az egész szerződéses időszakra köteles a bérleti alapdíjat megfizetni és ez esetben az Ügyfelet terheli a Termék(ek) elszállítási költsége is. Súlyos szerződésszegésnek minősül, külön hivatkozás nélkül is az, ha az Ügyfél késedelembe esik és késedelme a 30 napot meghaladja.
 10. A határozatlan időre szóló Bérleti Szerződést bármelyik fél jogosult indoklás nélküli rendes felmondással, a felmondás napjával kezdődően, 90 napos felmondási idővel felmondani. Eltérő szabályozás hiányában a felmondásnak igazolható módon (postai tértivevényes visszaigazolással vagy visszaigazolt, elektronikus aláírással ellátott üzenettel vagy amennyiben az egyedi szerződés megengedi a felek cégszerű aláírási joggal felruházott képviselőinek beszkennelt és visszaigazolt elektronius üzenetével) kell megtörténnie. Súlyos szerződésszegésnek minősül, külön hivatkozás nélkül is, az, ha az Ügyfél késedelembe esik és késedelme a 30 napot meghaladja.
 11. A határozatlan időtartamra szóló Szerződést a Felek, a másik fél súlyos szerződésszegése esetén jogosultak azonnali hatályú, rendkívüli felmondással felmondani. A rendkívüli felmondást indokolni kell, és azt írásban, tértivevényes küldeményként kell a másik fél részére megküldeni, a Szerződésben szereplő kapcsolattartási címre, ahova joghatályosan teljesíthető. Súlyos szerződésszegésnek minősül, külön hivatkozás nélkül is, az, ha az Ügyfél késedelembe esik és késedelme a 30 napot meghaladja.
 12. A Szerződés megszűnésekor a feleknek 15 napon belül el kell számolnia egymással. Az Ügyfél köteles a Terméke(ke)t rendeltetésszerű használatra alkalmas, tiszta állapotban, valamennyi tartozékával és okmányával együtt az Euro-Profil által küldött képviselőjének azonnal átadni. A Bérleti Szerződés megszűnésekor a felek állapotfelmérést készítenek és abban rögzítik a Termék(ek) mérőállásait, külső- és belső állapotát. Az Ügyfél kötelessége, ha a Bérleti Szerződés megszűnik vagy cseregép biztosítására kerül sor, gondoskodni a Termék(ek)ben lévő HDD-, valamint a szinkronizált vállalati címtár törléséről. Amennyiben az Ügyfél az átadási kötelezettségének nem tesz eleget, úgy az Euro-Profilt megilleti a bérlettárgy önhatalmú - saját maga vagy igazolt meghatalmazottja általi - birtokbavételének és elszállításának joga, amellyel kapcsolatban a felmerült összes költség az Ügyfelet terheli. Az Ügyfél köteles tűrni a bérlettárgy lezárását, a megfelelő intézkedések megtételét ingatlanán vagy telephelyén, illetve azt, hogy az Euro-Profil jogait karhatalom igénybevételével érvényesítse.

Az Ügyfél tudomásul veszi, hogy amennyiben a szerződés felmondását követően a bérlettárgyat nem adja át az Euro-Profilnak vagy képviselőjének, hanem azzal továbbra is sajátjaként rendelkezik sikkasztást követ el és ellene az Euro-Profil jogosult büntetőeljárást kezdeményezni. A büntetőeljárás megindítása mellett az Euro-Profil megindíthatja a szükséges polgári eljárást is (birtokper, bérleti díj igény stb.). A bérlettárgy Euro-Profil általi birtokbavételének valamennyi költsége, az Ügyfelet terheli.

 1. A Termék nem rendeltetésszerű használata, rongálása vagy a szerződés megszűnésekor az Ügyfél minden kárt köteles megtéríteni, amely az Euro-Profil tulajdonát képezi. Az Ügyfél az Euro-Profil által készített állapotfelmérést, kimutatást köteles elfogadni.
 2. A Termék(ek) szállítása, üzembe helyezése, esetleges áttelepítése, valamint a normális felhasználói tevékenységtől eltérő szervizelése kizárólagosan az Euro-Profil által történhet. Az Ügyfél a Termék(ek)hez kizárólag az Euro-Profil által szállított kellékanyagokat jogosult felhasználni. A Termék(ek)hez bérelt kiegészítő berendezéseket, csak jelen szerződés tárgyát képező Termék(ek)kel összekapcsolva használhatja az Ügyfél. Bármilyen, az Euro-Profilnál installált más Termék(ek)kel együtt történő felhasználás, csak az Euro-Profillal történt előzetes írásos beleegyezéssel történhet. Az Ügyfél felel a jelen pontban foglaltak megszegéséből eredő minden kárért.
 3. Az Ügyfél köteles az Euro-Profil számára – 3 nappal korábbi előzetes értesítést követően – a Termék(ek)hez hozzáférést biztosítani ellenőrzés céljából. Az Euro-Profil jogosult a Termék(ek)et a Szerződés bármely okból történő megszűnésekor, továbbá a szolgáltatás szünetelésekor, illetve a Termék(ek) rendeltetésellenes használata esetén azonnal elszállítani. Az Ügyfél felelősséget vállal azért, hogy a kezelő személyzet a kezelési utasításokban foglaltakat betartja.
 4. Az Ügyfél köteles az Euro-Profilt haladéktalanul tájékoztatni, ha bármilyen intézkedés történik, ami az Euro-Profil tulajdonjogát, vagy a Termék(ek)hez való hozzáférését veszélyezteti, illetve akadályozza.
 5. Az Ügyfél teljes felelősséggel tartozik a Termék(ek)ben bekövetkezett minden kárért, mely érdekkörében felmerült. Az Ügyfél nem jogosult a Termék(ek)et harmadik félnek bérbe adni, valamint azt az Euro-Profil előzetes írásbeli engedélye nélkül, az üzembe helyezési címről eltérő címre szállítani.
 6. Az Euro-Profil a szállítás pontos időpontjáról az Ügyfelet előzetesen értesíti. A kiszállítás helyén az Ügyfélnek kell gondoskodni a Termék megfelelő elektromos csatlakozási, és igény szerint az informatikai hálózati csatlakozásról. Amennyiben az Üzembe helyezést az Euro-Profilnak kell végeznie, annak időpontját felek a szállítást megelőzően egyeztetik. Továbbá Ügyfélnek gondoskodnia kell a szükséges személyi és tárgyi feltételek meglétéről - így pl. rendszergazdai jogosultságokkal rendelkező szakember jelenlétéről vagy operatív közreműködéséről, valamint a készülék átvételére jogosult személy jelenlétéről. Amennyiben a kiszállítás vagy az üzembe helyezéshez szükséges feltételek bármelyike nem teljesül a Szolgáltató jogosult a felmerült többletköltséget az Ügyfélnek kiszámlázni.
 7. Az Euro-Profil vállalja, hogy a Termék üzembe helyezésekor (amennyiben azt az Euro-Profil végzi el), az Ügyfél által megjelölt és kiválasztott személyek részére a Termék kezeléséről és használatáról egyszeri alkalommal díjmentesen oktatást tart. Az Euro-Profil a szakszerűtlen kezelés miatt bekövetkező meghibásodásokért nem vállal felelősséget.
 8. Bérbeadó a Bérlő munkaidejében bármikor jogosult a Terméket és annak használatát ellenőrizni.
 9. Az Ügyfél kijelenti, hogy tudomása van arról, hogy a bérelt Termék(ek) be vannak kötve az Euro-Profil távdiagnosztikai rendszerébe. Ez a rendszer tájékoztatja a Bérbeadót a Termék(ek) által készített fekete-fehér és színes nyomatok példányszámáról, amennyiben az Ügyfél informatikai rendszere/belső szabályozása alkalmas ezen adatok továbbítására.
 10. A Szerződés módosítása – ideértve a szerződéssel kapcsolatos jogok és kötelezettségek átruházását – csak írásban, a Felek cégszerű aláírásával érvényes, és a szerződéssel kapcsolatos jognyilatkozatokat a felek csak írásban tehetik meg érvényesen. A Megrendelő hozzájárul, hogy az Euro-Profil harmadik fél részére jogait, kötelességeit Megrendelő írásos értesítése mellett átruházza.
 11. Bérbeadó és Bérlő rögzítik, hogy a Bérlő az átvett Termékre köteles biztosítást kötni és azt a bérlet teljes időtartama alatt fenntartani. A biztosítási szerződésben a Bérlő köteles a Bérbeadót megnevezni, mint kedvezményezetett, akit mint jogosultat illett - a biztosítási káresemény bekövetkezése esetén - a biztosító által fizetendő teljes kártérítési összeg.  Felek rögzítik továbbá, hogy abban az esetben, ha a Bérbeadó kedvezményezettnek nem jelölhető ki a biztosító szabályzata szerint vagy erre nem kerül sor bármilyen más okból, úgy a Bérlő a biztosító által fizetendő kártérítési összeget a Bérbeadóra köteles engedményezni. A Bérlő vállalja, hogy abban az esetben ha a biztosító előzőek ellenére nem a Bérbeadónak utalja a kártérítési összeget, úgy a Bérlő a teljes kártérítési összeget 3 napon belül köteles a Bérbeadó számlájára átutalni. Bérbeadó minden káreseményről 3 napon belül köteles a Bérbeadót írásban értesíteni. Amennyiben a Bérlő a káresemény bekövetkezésekor nem rendelkezik biztosítással, köteles a Termékben bekövetkezett kárt a Bérbeadónak megtéríteni.

X.VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

 1. A Megrendelő megrendeli, az Euro-Profil pedig elvállalja, hogy a Megrendelésben rögzített időpontig Irodatechnikai és/vagy IT szolgáltatásokat („Vállalkozási Tevékenység”) végez, melynek műszaki tartalmát a Felek a Megrendelésben, a Visszaigazolásban, illetve az Egyedi Szerződésben rögzítik.
 2. Az Euro-Profil kijelenti, hogy a Szerződés teljesítéséhez kellő szakismerettel és tapasztalattal rendelkezik. A Megrendelő nyilatkozik, hogy az Egyedi Szerződésben meghatározott Vállalkozási Tevékenység ellenértékének pénzügyi fedezetével rendelkezik.
 3. Az Euro-Profil vállalja, hogy a Szerződés teljesítéséhez szükséges anyagokat beszerzi. Az Euro-Profil a Vállalkozási Tevékenység végzésének feltételeit úgy köteles megszervezni, hogy biztosítsa annak biztonságos, szakszerű, gazdaságos és határidőre történő befejezését. Az Euro-Profil oly módon köteles gondoskodni a munkák megszervezéséről és kivitelezéséről, hogy azáltal se a Megrendelőnek, se harmadik személynek kárt ne okozzon.
 4. Az Euro-Profil a Vállalkozási Szerződésből eredő kötelezettségeinek teljesítése érdekében alvállalkozót, továbbá egyéb közreműködőt jogosult igénybe venni, azok tevékenységéért azonban úgy felel, mint a sajátjáért.
 5. A Megrendelő köteles a Vállalkozási Tevékenység teljesítési helyét munkavégzésre alkalmas állapotban a Vállalkozó rendelkezésére bocsátani, és annak munkavégzésre alkalmas állapotát a teljesítés idején folyamatosan fenntartani. A Megrendelő az Euro-Profil hozzá intézett és közvetlen intézkedést igénylő észrevételeit köteles az előre egyeztetett határidőre, vagy annak hiányában 3 (három) munkanapon belül megválaszolni.
 6. A Vállalkozási Tevékenység teljesítését a Felek 2 (kettő) példányban elkészített átadás-átvételi jegyzőkönyvben rögzítik, amely kizárólag mindkét Fél aláírásával érvényes. Az átadás-átvétel időpontjáig az Euro-Profil viseli a kárveszélyt. Az átadás-átvétel időpontjától a kárveszély a Megrendelőre száll át.
 7. Amennyiben a Megrendelő a teljesítési hely fentiek szerinti átadását vagy egyéb más, a Vállalkozási Szerződésben meghatározott kötelezettségét nem teljesíti határidőben, a teljesítési határidő e késedelem idejével automatikusan meghosszabbodik.
 8. Az Euro-Profil a szállítás pontos időpontjáról az Ügyfelet előzetesen értesíti. A kiszállítás helyén az Ügyfélnek kell gondoskodni a Termék megfelelő elektromos csatlakozási, és igény szerint az informatikai hálózati csatlakozásról. Amennyiben az Üzembe helyezést az Euro-Profilnak kell végeznie, annak időpontját felek a szállítást megelőzően egyeztetik. Továbbá Ügyfélnek gondoskodnia kell a szükséges személyi és tárgyi feltételek meglétéről - így pl. rendszergazdai jogosultságokkal rendelkező szakember jelenlétéről vagy operatív közreműködéséről, valamint a készülék átvételére jogosult személy jelenlétéről. Amennyiben a kiszállítás vagy az üzembe helyezéshez szükséges feltételek bármelyike nem teljesül a Szolgáltató jogosult a felmerült többletköltséget az Ügyfélnek kiszámlázni.
 9. Az Euro-Profil vállalja, hogy a Termék üzembe helyezésekor (amennyiben azt az Euro-Profil végzi el), az Ügyfél által megjelölt és kiválasztott személyek részére a Termék kezeléséről és használatáról egyszeri alkalommal díjmentesen oktatást tart. Az Euro-Profil a szakszerűtlen kezelés miatt bekövetkező meghibásodásokért nem vállal felelősséget.
 10. A Megrendelő a Vállalkozási Tevékenység eredményének átvételét kizárólag olyan hiba vagy hiányosság esetén jogosult megtagadni, amely a rendeltetésszerű használatot akadályozza. Azon hibákat és hiányosságokat, amelyek elhárítását az Euro-Profil megfelelő határidő biztosítása mellett vállalja, a Felek a határidő megjelölésével feltüntetik az átadás-átvételi jegyzőkönyvben. Az ilyen hiba vagy hiányosság elhárításáig a Megrendelő jogosult az Ellenérték arányos részét visszatartani.
 11. A Megrendelő a Vállalkozói Díj, mint Ellenérték kiegyenlítésére az Euro-Profil számlájának ellenében, a számlán feltüntetett 8 napos fizetési határidőn belül, banki átutalással köteles teljesíteni. Az Ellenérték akkor tekintendő kiegyenlítettnek, amikor azt az Euro Profil fenti bankszámláján jóváírták.
 12. A Megrendelő a Szerződéstől a teljesítésig bármikor elállhat, köteles azonban az Euro-Profilnak az Ellenérték addig elvégzett munkával arányos részét megfizetni és az Euro-Profilnak a szerződés megszünésével okozott teljes kárát megtéríteni.
 13. A Szerződés módosítása – ideértve a szerződéssel kapcsolatos jogok és kötelezettségek átruházását – csak írásban, a Felek cégszerű aláírásával érvényes, és a szerződéssel kapcsolatos jognyilatkozatokat a felek csak írásban tehetik meg érvényesen. A Megrendelő hozzájárul, hogy az Euro-Profil harmadik fél részére jogait, kötelességeit Megrendelő írásos értesítése mellett átruházza.

XI.TERMÉK ÜZEMELTETÉSI SZERZŐDÉS

 1. Az alábbi rendelkezések azon jogviszonyra vonatkoznak, az Euro-Profil adott Termék üzemeltetését vállalja az Ügyfél részére.
 2. Az Euro-Profil Szolgáltatása a bérelt Termék, vagy az Ügyfél saját tulajdonú eszközének üzemeltetésével, illetve kellékanyagokkal történő ellátásával kapcsolatos feladatok ellátása. A Szolgáltatás, teljesítés feltétele: az Euro-Profil akkor teljesít, ha a Termék az Euro-Profil távdiagnosztikai rendszerébe bekötésre kerül, ehhez az Ügyfél a Szerződés megkötésével hozzájárul, vagy az Ügyfél havonta bediktálja a számlálóállásokat. Az Ügyfél a Termék meghibásodásáról vagy nem rendeltetésszerű működéséről értesíteni köteles az Euro-Profilt. Az Euro-Profil az Ügyfél értesítésére kezdi meg a reakció időn belül a termék megjavítását.
 3. Ügyfél a Szolgáltatásért a Szerződésben meghatározott havi összegű Ellenértéket, Üzemeltetési díjat fizet, melyben meghatározásra kerül egyrészt a havi Alapdíj és ezen felül az Ügyfél a Termék számlálóállása után, példányonkénti díjat (Példányonkénti díj) is köteles fizetni. Az Üzemeltetési díj ezen tételeit, összegét, számítási módját a Visszaigazolás és/vagy a Szerződés tartalmazza. Ügyfél elfogadja, hogy a Példányonkénti díj a távdiagnosztikai rendszerébe bekötött Termékre vonatkozó havi számlálóállások lekérdezése alapján kerül megállapításra. Ügyfélnek a megrendelő lapon kell kiválasztania, hogy mely távdiagnosztikai rendszer bekötését választja. Amennyiben a Termék(ek) valamilyen technikai ok(ok) miatt nincsenek bekötve távdiagnosztikai rendszerbe, akkor Ügyfél kötelezi magát, hogy rendszeres elszámolás céljából, a hónap utolsó munkanapján az eszközök számlálóállását megküldi vagy bediktálja az Euro-Profilnak. Amennyiben a számláló állása a határidőig nem érkezik meg az Euro-Profilhoz, az Ügyfél ezennel hozzájárul, hogy az Euro-Profil becsült nyomatszámot számlázzon. Amennyiben a becsült nyomatszám magasabb, mint amit a későbbi számláló állás leolvasása után az Ügyfélnek fizetnie kellett volna, ezt a többletet az Euro-Profil jogosult folyamatosan beszámítani a későbbwi számlák összegébe.

 

Az Euro-Profil Üzemeltetési Szolgáltatása és az Üzemeltetési díj és a Példányonkénti díj magában foglalja, a Termékek:

 1. A kellékanyagokat Euro-Profil futárszolgálat igénybevételével juttatja el az Ügyfélhez elsődlegesen. Szerviztechnikus csak abban az esetben szállít ki kellékanyagot, amennyiben az igényelt kellékből kocsikészleten van nála, és az Ügyfél telephelyére szerviztevékenység végett ki kell szállnia a szerződés keretén belül.
 2. A futárszolgálat kiszállítási költsége az ASZF 1.sz. mellékletében szereplő eseti dijszabás szerinti. Egy csomag tömege nem haladhatja meg a 30 kg-t.
 3. A használt alkatrészek, kellékanyagok ingyenes elszállítását az Euro-Profil csak akkora mennyiségben/darabszámban vállalja, amilyen darabszámban a cserét biztosította. Az Euro Profil a többlet alkatrész, kellékanyag, stb. elszállítását külön szállítási díj fejében végzi el. Amennyiben a visszárut (elhasznált kellékanyagot) küld vissza az ügyfél a futárral, azt a kellékigénylés bejelentésekor szükséges jeleznie.

A visszárut az ügyfél köteles előre a futár részére összekészíteni és dobozba csomagolni, olyan módon, hogy azt a futár kézben át tudja venni.

Visszáru esetén a XI./5. pont nem teljesülése esetén a futár megtagadhatja a csomag elszállítását, vagy felár ellenében elszállíthatja. Előző eset nem számít a Szolgáltató szerződésszegésének, utóbbi esetben pedig a felárat a Szolgáltató jogosult az Ügyfél részére áthárítani.

 1. Amennyiben az Üzemeltetési díj a Felek megállapodása alapján tartalmazza a festék költségét is, úgy a felek a festékfelhasználással időszakonként elszámolnak. A többletfestéket az Euro-Profil jogosult leszámlázni. Többletfestéket a vizsgált időszak alatt jelentett példányszámok, és a rendelt festékek gyártó által meghatározott kapacitásának különbezete adja meg a Szolgáltató részére. Amennyiben a különbözet meghaladja a lejelentett példányszámot, a szolgáltató jogosult a többletfestékek kiskereskedelmi árát az Ügyfél részére leszámlázni. A kiskereskedelmi ár ez esetben a festék beszerzési árának 130%-a.
 2. Az Üzemeltetési díj nem tartalmazza és az Euro-Profil Szolgáltatása nem vonatkozik, de az ebben a pontban található hibákra, igényekre, a Szolgáltató külön díjazás fejében vállalhatja a szolgáltatás/igény ellátását:

Külön díjazás fejében egyedi megrendelés szerint a Szolgáltatást ki lehet egészíteni és a Szolgáltatás időkeretét ki lehet bővíteni.

Az Euro Profil egyes szolgáltatások esetében az egyedi szerződésben vállalhatja, hogy tartalék kellékanyagot bocsát az Ügyfél rendelkezésére, de erre nem köteles. Amennyiben az Egyedi szerződés nem tér ki a tartalék kellék díjazására, azt az 1. számú melléklet tartalmazza.

 1. Euro-Profil jogosult minden 8 éves kort meghaladó és több mint 12 hónapja szerződéssel rendelkező Termék esetén, az IV./1. pontonban meghatározott eseteken kívül az avulásra való tekintettel naptári évente, további 2 %-kal növelni a Termék Üzemeltetési díját.
 2. Amennyiben a hibaelhárítás során kiderül, hogy a Termék a helyszínen nem javítható, úgy Euro-Profil cseregépet biztosíthat. A cseregép minimálisan azokkal a funkcionalitásokkal rendelkezik, mint a meghibásodott Termék, valamint az egyéb részleteket (cseregép kiszállítás határideje) az Egyedi Szerződésben kell részletezni (vagy annak Mellékletében). A cseregép használatára a Bérleti és a TÜSZ szerződésben foglalt kötelezettségek (is) vonatkoznak.
 3. Ügyfél köteles a Terméket és a Termék specifikációjában meghatározott környezeti értékek és paraméterek mellett működtetni. A Termék üzemeltetésére és a papír tárolására szolgáló helyiség hőmérsékletét és páratartalmát napi 24 órán keresztül az következő tartományban köteles tartani: a helyiség folyamatos, stabil hőmérséklete: 20-25˚C, páratartalma: 45-55%. Amennyiben az Ügyfél ennek nem tesz eleget, az Euro-Profil jogosult a mindenkori szervizdíjának megfelelő mértékű felárat felszámítani.
 4. Elérhetőségek, kellékanyag igények, hibabejelentések, és számláló bejelentések esetén: e-mail cím: ugyfelszolgalat@europrofil.hu, telefonszám: 06-1-253-1900 telefonszámon, illetve az ügyfélportálon keresztül: www.europrofil.hu/ugyfelportal. A szerviz és az ügyfélszolgálat munkaideje: hétfőtől-csütörtökig: 8:00-16:45-ig (munkanapokon), pénteken: 8:00-14:45-ig (munkanapokon). Munkaidőn kívül az ügyfélportálon és üzenetrögzítőn keresztül lehet bejelentéseket tenni.
 5. A határozott időre szóló Szerződést a Felek nem jogosultak rendes felmondással felmondani. Ha az Euro-Profil a határozott idejű szerződést az Ügyfél súlyos szerződésszegése miatt rendkívüli felmondással szünteti meg, Ügyfél az egész szerződéses időszakra köteles a üzemeltetési alapdíjat megfizetni és ez esetben az Ügyfélt terheli a Termékek elszállítási költsége is. Határozott idejű szerződés esetén, ha a határozott idő eltelte után az Ügyfél a Terméket a határozott idő lejártát követően is változatlanul használja és változatlanul teljesíti fizetési kötelezettségét, úgy határozatlan idejűvé alakul át a Szerződés.
 6. A határozatlan időre szóló Szerződést bármelyik fél jogosult indoklás nélküli rendes felmondással, a felmondás napjával kezdődően, 90 napos felmondási idővel felmondani. A felmondást mindenkor írásban, tértivevényes levélként kell a másik fél részére megküldeni a szerződésben szereplő kapcsolattartási címre, ahova joghatályosan teljesíthető.
 7. Felek a Szerződést a másik fél súlyos szerződésszegése esetén jogosultak azonnali hatályú, rendkívüli felmondással felmondani. A rendkívüli felmondást indokolni kell, és azt írásban, tértivevényes küldeményként kell a másik fél részére megküldeni, a Szerződésben szereplő kapcsolattartási címre, ahova joghatályosan teljesíthető. Súlyos szerződésszegésnek minősül, külön hivatkozás nélkül is, az, ha az Ügyfél késedelembe esik és késedelme a 30 napot meghaladja.
 8. Felek a Szerződést a Szerződésben nem szabályozott esetben kizárólag a Felek közös megegyezéssel szüntethetik meg.
 9. Vis maior, mint például háborús események, természeti katasztrófa, sztrájk, járvány, vészhelyzet kihirdetése, üzemzavar, hatósági intézkedések, foglalás, vágányzár, beszállítók okozta termeléskiesés, gyártó általi támogatásának megszűnése, a gyártó kellék- és alkatrész utánpótlásának megszűnése bekövetkezése esetén az Euro-Profil mentesül a Szerződés teljesítése és a Szerződés szerinti határidők betartása alól és a szerződésszegésért a kártérítési felelőssége kizárt. Az Euro-Profil a vis maior eseményről köteles az Ügyfelet a lehető leghamarabb írásban értesíteni. Ha a vis maior a 120 napot meghaladja, és az Euro-Profil a Szerződés teljesítésére nem képes, bármelyik fél jogosult a Szerződést azonnali hatályú felmondással felmondani, az Euro-Profil kártérítési felelőssége a szerződésszegésért kizárt.
 10. A Szerződés időtartama - ha Bérleti szerződéssel együtt kötik - a felek közötti Bérleti szerződés időtartamáig igazodik. Amennyiben a Bérleti szerződés megszűnik, úgy a jelen feltételek szerinti az Üzemeltetési szerződés megszünését vonja maga után, kivéve, ha a felek másképpen rendelkeznek. Amennyiben a jelen Üzemeltetési szerződés megszűnik, úgy az a Termékre vonatkozó Bérleti szerződés is megszünését is jelenti.
 11. A Szerződés megszűnésekor a feleknek 15 napon belül el kell számolnia egymással. A Bérleti Szerződés megszűnésekor a felek állapotfelmérést készítenek és abban rögzítik a Berendezések mérőállásait, külső- és belső állapotát. Ha az Euro-Profil azt állapítja meg, hogy a Termékek állapota rosszabb, mint amit az élettartama, illetve a használata indokol, több másolat készült rajta, mint amennyit a gyártó az adott berendezésre megenged stb. jogosult az Ügyféllel szemben kártérítési igénnyel élni. Ha a Bérleti Szerződés megszűnik vagy cseregép biztosítására kerül sor, Ügyfél kötelessége gondoskodni a Termékben lévő HDD, valamint a szinkronizált vállalati címtár törléséről.
 12. Az Ügyfél köteles előzetesen, írásban értesíteni az Euro-Profilt, ha a Terméket a telepített címről más címre szállítja és ehhez engedélyét kérni. Az Ügyfelet értesítési kötelezettség terheli az üzemeltetési körülmények megváltozása vonatkozásában is. Amennyiben Ügyfél nem tesz eleget jelen pontban rögzített előzetes értesítési kötelezettségének, úgy az súlyos szerződésszegésnek minősül és az Euro-Profil jogosult a Szerződést azonnali hatállyal/rendkívüli felmondással felmondani, amely a Bérleti szerződés megszűnését is eredményezi.
 13. A felek között létrejött egyedi szerződés szerint a Termék használatához szükséges alkatrészek és kellékanyagok cseréjét a szerződés hatálya alatt az Euro Profil biztosítja. A használt alkatrészek, kellékanyagok ingyenes elszállítását az Euro-Profil csak akkora mennyiségben/darabszámban vállalja, amilyen darabszámban a cserét biztosította. Az Euro Profil a többlet alkatrész, kellékanyag stb. elszállítását külön szállítási díj fejében végzi el.
 14. Az Euro-Profil a szállítás pontos időpontjáról az Ügyfelet előzetesen értesíti. A kiszállítás helyén az Ügyfélnek kell gondoskodni a Termék megfelelő elektromos csatlakozási, és igény szerint az informatikai hálózati csatlakozásról. Amennyiben az Üzembe helyezést az Euro-Profilnak kell végeznie, annak időpontját felek a szállítást megelőzően egyeztetik. Továbbá Ügyfélnek gondoskodnia kell a szükséges személyi és tárgyi feltételek meglétéről - így pl. rendszergazdai jogosultságokkal rendelkező szakember jelenlétéről vagy operatív közreműködéséről, valamint a készülék átvételére jogosult személy jelenlétéről. Amennyiben a kiszállítás vagy az üzembe helyezéshez szükséges feltételek bármelyike nem teljesül a Szolgáltató jogosult a felmerült többletköltséget az Ügyfélnek kiszámlázni.
 15. Az Euro-Profil vállalja, hogy a Termék üzembe helyezésekor (amennyiben azt az Euro-Profil végzi el), az Ügyfél által megjelölt és kiválasztott személyek részére a Termék kezeléséről és használatáról egyszeri alkalommal díjmentesen oktatást tart. Az Euro-Profil a szakszerűtlen kezelés miatt bekövetkező meghibásodásokért nem vállal felelősséget.
 16. A Szerződés módosítása – ideértve a szerződéssel kapcsolatos jogok és kötelezettségek átruházását – csak írásban, a Felek cégszerű aláírásával érvényes, és a szerződéssel kapcsolatos jognyilatkozatokat a felek csak írásban tehetik meg érvényesen. A Megrendelő hozzájárul, hogy az Euro-Profil harmadik fél részére jogait, kötelességeit Megrendelő írásos értesítése mellett átruházza.

XII.TERMÉK ÜZEMELTETÉSI SZERZŐDÉS NYOMDAGÉPEKRE

 1. Ezen szerződéstipusra a XII. pont rendelkezései és az ÁSZF szabályain túl az alábbi speciális szabályok érvényesek.
 2. Nyomdagépek esetében a TÜSZ szerződés részét nem képezi a harmadik féltől származtatott nyomtatásvezérlők, hardverek, kiegészítők, kivéve, ha a Szerződés másképp nem rendelkezik.
 3. Amennyiben eseti ajánlat válik szükségessé (a Termék nem TÜSZ szerződés keretében esedékessé váló szervizelése/karbantartása végett), azt minden esetben egyedi árajánlat elfogadásához köti a Szolgáltató.
 4. Nyomdagépek esetében a beüzemeléskori jegyzőkönyvben részletezi a felhasználható papíranyagok fajtáját/típusát. A felhasználható papíranyagokról tájékoztatást, oktatást ad az Ügyfél által kijelölt személynek, amelyről jegyzőkönyvet készít a Szolgáltató szakembere, és átad egy példányt belőle az Ügyfél részére.
 5. Cseregépet Euro-Profil nem ad meghibásodás esetén sem, kivéve, ha a felek erről külön meg nem állapodnak, és azoknak részletszabályait rögzítik az Egyedi Szerződésben.

XIII.VEGYES ÉS ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

 1. Mindkét fél vállalja, hogy a Szerződés teljesítése során a legmagasabb szakmai és etika normák szerint jár el.
 2. A Felek a jelen ÁSZF alapján létrejövő együttműködésük során kötelesek kölcsönösen, egymás üzleti értékeit szem előtt tartva együttműködni. Az együttműködés során kötelesek egymást az esetleges jogszabály-módosításokról, vagy várható jogszabály-módosításokról értesíteni.
 3. Bármely eltérés esetén a jelen ÁSZF feltételei az irányadóak, kivéve, ha a Felek az egyedi szerződésükben kikötötték az ÁSZF egyes pontjaitól való eltérést.
 4. A Felek között csak a levélben vagy elektronikus levelezés körében vagy ha erre lehetőség van, a digitális aláírással történt nyilatkozattétel érvényes. Az írásbeli nyilatkozatokat a Szerződésben meghatározott kapcsolattartói címre kell elküldeni. Ha ilyen külön nincs megjelölve, a Felek kapcsolattartói címe a Szerződésben megjelölt székhelyük címe. A Felek a Szerződésben rögzítik a kapcsolattartói adatokat (telefon, e-mail stb.), valamint a Felek felelősséget vállalnak arra, hogy a Szerződésben szabályozott kézbesítési címen biztosítják a küldemények átvételét. Amennyiben a tértivevényes postai küldemény „nem kereste”, „címzett ismeretlen”, „elköltözött” vagy „átvételt megtagadta” jelzéssel érkezik vissza, a Felek a küldemény tartalmát a postára adást követő 5. munkanapon közöltnek tekintik.
 5. Jelen ÁSZF-re, az Egyedi Megrendelésekre és Egyedi Szerződésekre a magyar jog az irányadó. Jelen ÁSZF magyar nyelven készült, bármely idegen nyelvre történő fordítás esetén a magyar nyelvű változat az irányadó. A fentiekben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv és a mindenkor hatályos magyar anyagi jogi jogszabályok rendelkezései az irányadóak.
 6. Az Ügyfél nem jogosult az Egyedi Megrendeléseit, Szerződéseit az Euro-Profil hozzájárulása nélkül másik félre engedményezni.
 7. Minden, a jelen ÁSZF, Egyedi Megrendelés és Egyedi Szerződés alkalmazásából eredő vagy azokkal kapcsolatos jogvitát a Felek megkísérelnek békés úton rendezni. Amennyiben ez a vita felmerülését követő 30 napon belül nem vezetne eredményre, úgy a felek a 30 millió forintot meg nem haladó perérték esetére a Budai Központi Kerületi Bíróság kizárólagos illetékességének vetik alá magukat. Felek a 30 millió forint feletti ügyérték esetén a Székesfehérvári Törvényszék illetékességének vetik alá magukat.
 8. Amennyiben a jelen ÁSZF valamely rendelkezése érvénytelen, vagy érvénytelenné válna, az a jelen ÁSZF további rendelkezéseinek érvényességét, hatályát nem érinti.